KIERUNKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Kierunki współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego zostały określone w Priorytetach Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego przyjętych Uchwałą nr 463/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 roku.

Biorąc pod uwagę politykę zagraniczną państwa, wcześniejsze doświadczenie oraz położenie województwa przyjęto najważniejsze kierunki:

  1. Obszar Morza Bałtyckiego
  2. Regiony państw Europy Zachodniej
  3. Regiony państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz
  4. Regiony pozaeuropejskie.