WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Zakres współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego wynika z polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe cele i zadania współpracy województwa pomorskiego wynikają w głównej mierze z założeń Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Dokument ten określa podstawowe kierunki rozwojowe regionu, które determinują zadania i obszary współpracy zagranicznej.

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 26 maja 2008 przyjął dokument – Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, który szczegółowo wymienia, które kierunki rozwoju regionu powinny być realizowane w aspekcie międzynarodowym. Do najważniejszych należy, m.in.: przyciąganie kapitału zagranicznego, wspieranie rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii, ochrona środowiska (w tym gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, alternatywne źródła energii), rozwój obszarów wiejskich, aktywizacja zawodowa ludności, rozwój kulturowy regionu, przeciwdziałanie wykluczeniom, działania promocyjne, rozwój edukacji i szkolnictwa, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji pozarządowych i aktywności młodzieży itd.

Poza określeniem celów i zadań, dokument ten określa również główne kierunki geograficzne współpracy, takie jak: obszar Morza Bałtyckiego, regiony Europy Zachodniej, regiony Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także regiony pozaeuropejskie.

Marszałek Województwa Pomorskiego, w oparciu o powyższy dokument, podpisał w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego szereg umów/porozumień o współpracy, a także roboczych planów pracy, z regionami z innych państw. Z każdym z nich współpraca realizowana jest w określonym w umowie zakresie. Poza tym realizowane są poszczególne działania z partnerami zagranicznymi poza podpisanymi umowami.