Informacja o projekcie

Pomorski Smart-Up to projekt realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby uczące się, zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

Trudna sytuacja osób młodych na rynku pracy wynika z faktu, że brak im doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych. Kończąc edukację mało który młody człowiek może się pochwalić rozbudowanym CV, które wzbudziłoby zainteresowanie pracodawców. Pracodawcy szukają pracowników z doświadczeniem i umiejętnościami, których młody człowiek nie zdążył jeszcze zdobyć. Aby je zdobyć, potrzebuje zatrudnienia, lecz pracodawca patrzy na niego niechętnie z uwagi na brak kwalifikacji. Realizacja projektu „Pomorski Smart-Up" stanowi świetną okazję, aby przerwać ten krąg.

 
Projekt zakłada przeszkolenie 200 uczestników w ramach jednej z następujących branż: BPO/SSC, ICT, energetyce, logistyce oraz sektorze produkcyjnym. Wyboru branż dokonano na podstawie „Analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego" (PwC/IbnGR 2010), która wskazała branże o największym potencjale w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz na podstawie konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, biurami karier pomorskich uczelni oraz pracodawcami z naszego regionu.
 

Grupę docelową projektu stanowi 200 osób, które w chwili przystąpienia do projektu nie będą miały jeszcze ukończonego 30 roku życia, mające status osoby bezrobotnej lub zwyczajnie – pozostające bez zatrudnienia. Mogą to również być osoby uczące się, pod warunkiem, że ich zobowiązania edukacyjne nie będą stały na przeszkodzie w uczestnictwie w szkoleniach (np. studenci studiów niestacjonarnych). Szczególnie ciepło powitane zostaną kobiety oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie, a także osoby niepełnosprawne, o ile ich stan zdrowia zezwoli na podjęcie zatrudnienia w wybranej branży.


Rekrutacja do projektu rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy, który zajmie się działaniami związanymi z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej, doborem uczestników projektu, opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika oraz organizacją szkoleń i pozyskiwaniem miejsc pracy dla osób, które zakończą udział w Projekcie.


Serdecznie zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz wypatrywania informacji o rozpoczęciu rekrutacji.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Departament Rozwoju Gospodarczego
adres korespondencyjny:
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

siedziba:
ul. Rzeźnicka 58 (III piętro)
80-822 Gdańsk


Kierownik projektu:
Monika Radziszewska tel.: 58 32 68 317
e-mail: m.radziszewska@pomorskie.eu

 

Wykonawca projektu


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Wykonawcą projektu Pomorski Smart-Up!

Z przyjemnością informujemy iż w dn. 24 czerwca 2014 r. podpisaliśmy umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą projektu, Agencją Rozwoju Pomorza S.A z siedzibą przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku.
 
Oznacza to, iż wkrótce na naszej stronie pojawią się informacje dotyczące rozpoczęcia procesu rekrutacji, wymagań, jakie należy spełnić, aby zostać Uczestnikiem oraz zakładka, w której znajdą się dokumenty do pobrania.
 
Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz dorobkiem Agencji Rozwoju Pomorza:  http://www.arp.gda.pl/