Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Członkowie PRP wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.

Przedstawiciele PRP aktywnie włączają się w prace zespołów konsultacyjnych, które wspierają prace nad przygotowaniem regionalnych programów strategicznych, będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. 

Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego.  Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

W skład PRP wchodzi 39 organizacji członkowskich wybranych spośród:

  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego;
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców;
  • organizacji proinnowacyjnych;
  • środowisk naukowych;
  • inicjatyw klastrowych;
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.

Funkcję Sekretarza Rady pełni Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego

Małgorzata Gołębiewska
email: prp@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 123.  

Pliki do pobrania:

1. regulamin PRP

2. lista członków PRP