Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.


Członkowie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.


Przewodniczącym Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest Marszałek Województwa Pomorskiego, a funkcję Sekretarza Rady pełni Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


W 2013 roku przedstawiciele PRP zostali włączeni w prace Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. Dokument ten stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie realizacji Celu Strategicznego 1 NOWOCZENSA GOSPODARKA i jest podstawą do zaprogramowania interwencji, na którą Samorząd Województwa Pomorskiego posiada bezpośredni lub pośredni wpływ (np. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

 

W jej skład wchodzi 40 organizacji członkowskich wybranych spośród:

  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego;
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych;
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców;
  • organizacji proinnowacyjnych;
  • środowisk naukowych;
  • inicjatyw klastrowych;
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.


Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Kontakt

Biuro Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
Małgorzata Gołębiewska
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

email: prp@pomorskie.eu  
tel.: +48-58 32 68 123
fax: +48-58 32 68 303