Inteligentne specjalizacje

Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych.

Program rozwija mechanizm przewidziany w SRWP 2020, aby wykorzystać go dla identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

Funkcjonowanie mechanizmu będzie oparte na następujących zasadach:

  1. Ciągłość budowania analitycznych podstaw prowadzonej interwencji publicznej.
  2. Stosowanie zachęt dla oddolnej mobilizacji zainteresowanych środowisk.
  3. Otwartość na inicjatywy zainteresowanych środowisk.
  4. Przejrzystość procesów i kryteriów decyzyjnych.
  5. Negocjacyjne podejście w budowaniu relacji władz regionalnych i zainteresowanych środowisk. 
  6. Powtarzalność.
     

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu będzie realizowany w sześciu krokach.

W pierwszym kroku nastąpi przegląd i uzupełnienie analiz dotyczących gospodarczego profilu regionu w celu sprecyzowania jego specyficznych (endogennych) zasobów, przewag i barier rozwoju, a także obszarów aktywności gospodarczej o wysokim potencjale wzrostu, w tym obszarów na styku różnych sektorów, branż i technologii. Wyniki tych prac będą przedmiotem konsultacji i debaty publicznej. Udział przedstawicieli różnych obszarów aktywności gospodarczej i innych interesariuszy w tej debacie będzie stymulował definiowanie specjalizacji i partnerstw.

W drugim kroku środowiska identyfikujące się z problematyką rozwoju wspomnianych wyżej obszarów aktywności gospodarczej zostaną zaproszone do przedstawienia wstępnych koncepcji wielowymiarowych działań prowadzących do wzmocnienia ich potencjału i poprawy pozycji konkurencyjnej. Zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich zainteresowanych środowisk, w tym także do tych skupionych wokół wskazanych w SRWP 2020 branż o największym potencjale rozwoju oraz branż szczególnie rozwiniętych, jak też do funkcjonujących w regionie
klastrów kluczowych.

W trzecim kroku nastąpi prezentacja zgłoszonych wstępnych koncepcji oraz ich omówienie (analiza) z udziałem przedstawicieli środowisk (partnerstw) przygotowujących koncepcje oraz zespołu ekspertów powołanych przez ZWP. Efektem tych działań będzie identyfikacja silnych i słabych stron wstępnych koncepcji, a także rekomendacje związane z przygotowaniem koncepcji całościowych.

W czwartym kroku przedstawiciele środowisk (partnerstw) przygotowujących wstępne koncepcje zostaną zaproszeni do przedstawienia całościowych koncepcji działań na rzecz rozwoju danej specjalizacji. Będą one podlegały ocenie eksperckiej z zastosowaniem –zdefiniowanych przed uruchomieniem kroku drugiego i przetestowanych w kroku trzecim – kryteriów nawiązujących m.in. do kwestii ekonomicznych, instytucjonalnych i strategicznych.

W piątym kroku ZWP podejmie negocjacje ze środowiskami (partnerstwami), które zaprezentowały najwyżej ocenione całościowe koncepcje. Przedmiotem negocjacji będzie zakres i forma wsparcia publicznego, jakie może być udzielone z poziomu regionalnego pakietom działań oraz przedsięwzięciom flagowym realizującym te koncepcje. Regionalne stanowisko negocjacyjne będzie wynikało z przesądzeń zawartych we wszystkich obowiązujących w województwie regionalnych programach strategicznych, a zwłaszcza w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego.

W szóstym kroku, w przypadku skutecznie zakończonych negocjacji, zawierane będą Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu między ww. partnerstwami a ZWP. Porozumienia będą obowiązywały nie dłużej niż 3 lata z opcją ich przedłużenia w sytuacji, gdy strony pozytywnie oceniają efekty i perspektywy współpracy. Uzgodnione w ww. Porozumieniach działania oraz przedsięwzięcia flagowe będą traktowane priorytetowo w dostępie do finansowania w ramach tych instrumentów finansowych, którymi będzie dysponował ZWP.

Przewiduje się, że realizacja opisanych wyżej kroków powinna trwać do 12 miesięcy od momentu formalnego uruchomienia procesu, a pierwsze Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu powinny być zawarte do końca 2014 roku.

Proponowana wyżej procedura (kroki 1–6) będzie uruchamiana przez Zarząd Województwa Pomorskiego co do zasady co dwa lata, począwszy od roku 2013.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Panią Karoliną Lipińską
e-mail: k.lipinska@pomorskie.eu  
tel.: (058) 32 68 308

lub Dorotą Bałamonczek-Fabich
e-mail: d.balamonczek@pomorskie.eu  
tel: (058) 32 68 712 / 312
Referat Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji
Departament Rozwoju Gospodarczego
 

Harmonogram prac

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712/317