O DEPARTAMENCIE

Departament inicjuje i uczestniczy w przedsięwzięciach podnoszących konkurencyjność regionalnej gospodarki, a w szczególności:

 1. prowadzi analizę sytuacji gospodarczej województwa, w tym innowacyjności regionalnej gospodarki;
 2. koordynuje budowanie regionalnego systemu innowacji, w tym także programuje i wdraża samodzielnie bądź w partnerstwie, narzędzia wspierające rozwój innowacji w regionie, w tym koordynuje politykę wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnej gospodarki;
 3. współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne;
 4. inicjuje i współdziała w realizacji programów aktywizujących gospodarkę województwa, w tym programów rynku pracy;
 5. inicjuje i realizuje działania w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego;
 6. inicjuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki morskiej w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności;
 7. przygotowuje dokumentację i analizy dotyczące realizacji praw z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, w których zaangażowany jest majątek województwa, z wyłączeniem spółek, o których mowa w § 31 pkt 23 regulaminu;
 8. współdziała z Departamentem Zdrowia przy realizacji zadania, o którym mowa w § 31 pkt 23 regulaminu;
 9. współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu przy planowaniu i realizacji przekształceń własnościowych,
 10. przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, a także współpracuje z tym podmiotem w zakresie realizacji polityki rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk;
 11. analizuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie planowania energetycznego gmin;
 12. opiniuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami;
 13. dokonuje oceny możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki;
 14. przygotowuje opinię zarządu w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 15. dokonuje oceny projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;
 16. prowadzi działania szkoleniowe, opiniotwórcze i planistyczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej;
 17. monitoruje i koordynuje współpracę przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa;
 18. monitoruje stan prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) i prowadzi sieć dialogu na temat zagospodarowania złóż;
 19. opracowuje i aktualizuje bazę danych dotyczącą dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę (o mocy pow. 100 kW);
 20. koordynuje i współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez samorząd poprzez:
  a) tworzenie, koordynowanie i opiniowanie planów udzielenia pomocy publicznej;
  b) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem notyfikacyjnym przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską z wyłączeniem postępowań prowadzonych w ramach programów operacyjnych;
  c) organizowanie szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla pracowników urzędu i podległych jednostek;
  d) ewidencjonowanie, monitorowanie oraz sporządzanie sprawozdań/informacji z udzielonej pomocy publicznej w tym zakresie, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
 21. współpracuje ze stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”, w tym w szczególności w zakresie realizacji polityki informacyjnej w zakresie prawodawstwa unijnego, polityk unijnych oraz dostępnych dla Polski funduszy Unii Europejskiej, organizacji seminariów, wizyt studyjnych i konferencji;
 22. współpracuje z DEFS, DPR i DRRP przy opracowywaniu i stosowaniu kryteriów w ramach systemu oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 23. zapewnia obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ;
 24. wpiera rozwój i organizowanie dialogu oraz partnerstwa społecznego;
 25. współpracuje z partnerami społecznymi na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowania form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy;
 26. przygotowuje i wdraża działania w zakresie promocji gospodarczej województwa, współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 27. koordynuje działania w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej województwa, w tym m.in. uczestniczy w organizowaniu zagranicznych misji gospodarczych.”