Kryteria wyboru inteligentnych specjalizacji

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnej specjalizacji. Posiadanie takiej strategii jest warunkiem dla uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje. Powinna ona wyznaczać priorytety dla wydatkowania środków w tym zakresie. Każdy region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na określonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale innowacyjnym, w których posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej. Strategia inteligentnej specjalizacji powinna być strategią regionalnej transformacji gospodarczej gwarantującą konkurencyjność i rozwój w długim okresie czasu, w tym dzięki budowaniu nowych przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby wiedzy.
     W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji. Będą one zgłaszane przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Proces wyboru inteligentnych specjalizacji będzie realizowany z udziałem komisji ekspertów, w oparciu o kryteria zaproponowane poniżej, które przedstawiamy Państwu do konsultacji.

 

Założenia procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza

 

Na Państwa uwagi dotyczące kryteriów wyboru inteligentnych specjalizacji pomorskich czekamy do dnia 16 kwietnia br. (środa)  pod adresem mailowym: IS@pomorskie.eu bądź k.lipinska@pomorskie.eu lub d.balamonczek@pomorskie.eu .

Założenia procesu wyboru