Województwo Pomorskie przystąpiło do Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki


Jednym z priorytetowych zadań społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki, jest propagowanie i rozpowszechnianie koncepcji Smart Grid - „Inteligentne Sieci", oraz tworzenie szerokiego forum poparcia dla tej idei. W tym celu zainicjowana została Krajowa Platforma Technologiczna Energetyki mająca na celu edukację oraz wymianę doświadczeń na temat idei Smart Grid. Ponieważ niezbędne jest przybliżenie tej inicjatywy szerokim grupom społecznym planuje się organizację szeregu warsztatów regionalnych, których głównym celem będzie pomoc gminom w wykorzystaniu potencjału koncepcji Smart Grid w zakresie szeroko rozumianej energetyki.

Warsztaty inaugurujące cykl odbyły się w dniu 7 września 2010 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Cel Warsztatów Smart Grid to:

 • propagowanie wiedzy i zrozumienia potrzeb tworzenia nowych systemów energetycznych, dążenie do uzyskania szerokiej akceptacji dla innowacyjnych rozwiązań wśród odbiorców końcowych oraz aktywne wspomaganie gmin w ich działalności w tym zakresie
 • inicjowanie szerokiej współpracy lokalnych władz samorządowych, jednostek naukowo-badawczych, grup społecznych, organizacji konsumenckich i branżowych, przedsiębiorstw energetycznych i producentów sprzętu, w realizacji roli gminy jako podmiotu odpowiedzialnego za zaopatrzenie w energię i efektywnego wykorzystania do tego celu nowych, odpowiednio dobranych technologii,
 • wspieranie inicjatyw podejmowanych na terenie gminy, a zmierzających do kreowania rozwoju gospodarczego na danym terenie, wzrostu jego konkurencyjności, osiągnięcia energetycznej niezależności oraz tworzenia tym samym Smart Regionu łączącego dostępne rozwiązania oferowane w ramach dalszego rozwoju i wdrażania technologii z zakresu Smart Grid
   

W trakcie warsztatów inauguracyjnych Inicjatorzy Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki uroczyście podpisali deklarację w sprawie jej powołania. Celami strategicznymi Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki, są:

 • wspieranie tworzenia zaawansowanych systemów automatyzacji procesów sterowania i nadzoru pracy systemów energetycznych w sektorach energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wody, wspomaganych najnowszymi, efektywnymi ekonomicznie technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi, które przyczynią się do poprawy jakości życia jednostek i społeczeństwa; w tym wspieranie i inicjowanie badań w tym zakresie,
 • wdrażanie innowacyjności i wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, rozumiejącego znaczenie informacji i racjonalnego jej wykorzystania w procesach decyzyjnych oraz operacyjnych,
 • inicjowanie szerokiej współpracy jednostek, grup społecznych, organizacji konsumenckich i branżowych, przedsiębiorstw i władz państwowych, w szczególności w zakresie nowych technologii, a tym samym tworzących podstawy transformacji technologicznej i społecznej oraz gwarantujących dostępność, niezawodność, jakość i efektywność energii elektrycznej,
 • propagowanie wiedzy i dążenie do uzyskania szerokiej akceptacji dla innowacyjnych rozwiązań wśród odbiorców końcowych.
   

Inicjatorzy Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki to:

 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • PSE Operator SA,
 • Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.


Do uczestnictwa w Krajowej Platformie Technologicznej Energetyki zapraszane będą przedsiębiorstwa zainteresowane wprowadzaniem „inteligentnych" technologii na swoim terenie oraz łączenia ich z lokalnymi celami społeczno-ekonomicznymi. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest pierwszą jednostką samorządową, która przystąpiła do prac Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki.


Poniżej znajdą Państwo MATERIAŁY DO PORABIA z konferencji inauguracyjnej z dnia 7 września 2010 r.:

 1. Smart Community - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grid, T. Kowalak, Urząd Regulacji Energetyki.
 2. Smart Grid w regionie - nowy element lokalnej polityki energetycznej, T. Skoczkowski, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
 3. Smart Region jako strategia lokalnego rozowju ekonomicznego, M.Semczuk, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 4. Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję rozwoju Pomorza? T.Parteka, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 5. Dyskusja panelowa - pytania.