Korytarz Bałtyk Adriatyk

$image_alt

Województwo pomorskie posiada status tzw. „gateway region" dlatego też,  odgrywa znaczącą rolę w rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk: przede wszystkim dzięki dwóm portom morskim  w Gdyni oraz Gdańsku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obsługującym oceaniczne (globalne) i europejskie linie żeglugowe, aspirujące do statusu „autostrad morskich". To tu zaczyna swój bieg autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe Polski. Tutaj także swój początek mają niezwykle ważne z perspektywy znaczenia dla korytarza Bałtyk – Adriatyk zmodernizowane linie kolejowe E65 oraz CE65.

W polskiej strefie korytarza wytwarza się obecnie 55% PKB, w siedmiu regionach metropolitalnych zlokalizowanych wzdłuż korytarza mieszka 35% ludności kraju. Efektywność która mieści się w tej strefie ma bardzo duży potencjał. Stąd z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego pojawiła się koncepcja zacieśnienia współpracy międzyregionalnej i określenia jej statusu prawnego w postaci utworzenia/powołania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
Stowarzyszenie stanowi platformę dla artykulacji interesów podmiotów związanych z korytarzem. Są wśród nich samorządy województw ulokowane wzdłuż przebiegu korytarza, a także firmy prywatne głównie z branży logistycznej i spedycyjnej w formule członków wspierających. 

Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, których lokalizacja znajduje się w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. To samorządy odpowiedzialne są bowiem za tworzenie warunków gospodarczych sprzyjających jego rozwojowi gospodarczemu, w tym branży logistycznej i morskiej. Każde z województw polskiej strefy korytarza Bałtyk-Adriatyk odgrywa inną rolę w korytarzu. Wszystkie z województw ulokowane są w punktach węzłowych gdzie krzyżują się szlaki południkowe z równoleżnikowymi. Przy punktach, gdzie przecinają się szlaki transportowe budowane są terminale intermodalne, przeznacza się powierzchnię składową pod powstające centra logistyczno-dystrybucyjne. Niektóre z województw odgrywają szczególną rolę dla korytarza: województwo śląskie (gdzie koncentrują się ważne funkcje przesyłowe), centralnie położone łódzkie czy pomorskie i zachodniopomorskie pełniące rolę „gateway regions". Także pozostałe województwa odgrywają ważną rolę: mazowieckie z uwagi na związek z metropolią warszawską, wielkopolskie dysponujące dużymi centrami logistycznymi, kujawsko-pomorskie z uwagi na dostęp do dróg wodnych śródlądowych rzeki Wisły oraz małopolskie jako jeden z głównych ośrodków badawczo-rozwojowych w kraju.        
Dopiero połączone wysiłki wszystkich podmiotów i środowisk społecznych stworzą efekt wartości dodanej, dzięki któremu korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk stanie się ważnym elementem przestrzeni europejskiej, przynosząc wymierne dochody zarówno beneficjentom gospodarki morskiej, jak i podmiotom publicznym bezpośrednio zaangażowanym w inicjatywę.  

Celem Stowarzyszenia jest: 
1)  Kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą.
2)  Zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce.   
3)  Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.) 
4) Monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych; 
5) Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych) 
6) Współpraca z ośrodkami zagranicznymi (jednostkami publicznymi, stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi) ze Skandynawii, państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (basenu Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego) na rzecz aktywizacji korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, wzmocnienia jego potencjału ekonomicznego i pozycji politycznej w Europie.
7) Udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej, posiedzeniach zespołów i komitetów dotyczących korytarza


Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk
http://regionybac.pl/

view szablon artykułu