O INTELIGENETNYCH SPECJALIZACJACH

Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna jest ukierunkowana na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych.

Program rozwija mechanizm przewidziany w SRWP 2020, aby wykorzystać go dla identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

Funkcjonowanie mechanizmu jest oparte na następujących zasadach:

  1. Ciągłość budowania analitycznych podstaw prowadzonej interwencji publicznej.
  2. Stosowanie zachęt dla oddolnej mobilizacji zainteresowanych środowisk.
  3. Otwartość na inicjatywy zainteresowanych środowisk.
  4. Przejrzystość procesów i kryteriów decyzyjnych.
  5. Negocjacyjne podejście w budowaniu relacji władz regionalnych i zainteresowanych środowisk.
  6. Powtarzalność.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu jest realizowany w sześciu krokach.

W pierwszym kroku nastąpił przegląd i uzupełnienie analiz dotyczących gospodarczego profilu regionu w celu sprecyzowania jego specyficznych (endogennych) zasobów, przewag i barier rozwoju, a także obszarów aktywności gospodarczej o wysokim potencjale wzrostu, w tym obszarów na styku różnych sektorów, branż i technologii. Wyniki tych prac były przedmiotem konsultacji i debaty publicznej. Udział przedstawicieli różnych obszarów aktywności gospodarczej i innych interesariuszy w tej debacie stymulował definiowanie specjalizacji i partnerstw.

W drugim kroku środowiska identyfikujące się z problematyką rozwoju wspomnianych wyżej obszarów aktywności gospodarczej zostały zaproszone do przedstawienia wstępnych koncepcji wielowymiarowych działań prowadzących do wzmocnienia ich potencjału i poprawy pozycji konkurencyjnej. Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich zainteresowanych środowisk, w tym także do tych skupionych wokół wskazanych w SRWP 2020 branż o największym potencjale rozwoju oraz branż szczególnie rozwiniętych, jak też do funkcjonujących w regionie klastrów kluczowych.

W trzecim kroku nastąpiła prezentacja zgłoszonych wstępnych koncepcji oraz ich omówienie (analiza) z udziałem przedstawicieli środowisk (partnerstw) przygotowujących koncepcje oraz zespołu ekspertów powołanych przez ZWP. Efektem tych działań była identyfikacja silnych i słabych stron wstępnych koncepcji, a także rekomendacje związane z przygotowaniem koncepcji całościowych.

W czwartym kroku przedstawiciele środowisk (partnerstw) przygotowujących wstępne koncepcje zostali zaproszeni do przedstawienia całościowych koncepcji działań na rzecz rozwoju danej specjalizacji. Podlegały one ocenie eksperckiej z zastosowaniem –zdefiniowanych przed uruchomieniem kroku drugiego i przetestowanych w kroku trzecim – kryteriów nawiązujących m.in. do kwestii ekonomicznych, instytucjonalnych i strategicznych.

W piątym kroku ZWP podejął negocjacje ze środowiskami (partnerstwami), które zaprezentowały najwyżej ocenione całościowe koncepcje. Przedmiotem negocjacji był zakres i forma wsparcia publicznego, jakie może być udzielone z poziomu regionalnego pakietom działań oraz przedsięwzięciom flagowym realizującym te koncepcje. Regionalne stanowisko negocjacyjne wynika z przesądzeń zawartych we wszystkich obowiązujących w województwie regionalnych programach strategicznych, a zwłaszcza w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego.

W szóstym kroku, w przypadku skutecznie zakończonych negocjacji, zawarte zostały Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu między ww. partnerstwami a ZWP. Porozumienia obowiązują nie dłużej niż przez 3 lata z opcją przedłużenia w sytuacji, gdy strony pozytywnie oceniają efekty i perspektywy współpracy. Uzgodnione w ww. Porozumieniach działania oraz przedsięwzięcia flagowe będą traktowane priorytetowo w dostępie do finansowania w ramach tych instrumentów finansowych, którymi będzie dysponował ZWP.

Proponowana wyżej procedura (kroki 1–6) jest uruchamiana przez Zarząd Województwa Pomorskiego cyklicznie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Panią Karoliną Lipińską
e-mail: k.lipinska@pomorskie.eu
tel.: (058) 32 68 308

tel: (058) 32 68 712/311
Referat Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji
Departament Rozwoju Gospodarczego

Harmonogram prac
Od XI.2013Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)
XI.2013 - III.2014Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"
14.V.2014Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)
IX.2014Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji
X.2014 - XII.2014Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)
9 kwiecień 2015Ogłoszenie wyników konkursu
II-IV kwartał 2015Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji
28 stycznia 2016Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji