KRYTERIA WYBORU

Kryteria wyboru inteligentnych specjalizacji

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnej specjalizacji. Posiadanie takiej strategii jest warunkiem dla uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje. Powinna ona wyznaczać priorytety dla wydatkowania środków w tym zakresie. Każdy region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na określonej liczbie priorytetów (specjalizacji gospodarczych) o istotnym potencjale innowacyjnym, w których posiada rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej. Strategia inteligentnej specjalizacji powinna być strategią regionalnej transformacji gospodarczej gwarantującą konkurencyjność i rozwój w długim okresie czasu, w tym dzięki budowaniu nowych przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby wiedzy.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji. Będą one zgłaszane przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Proces wyboru inteligentnych specjalizacji będzie realizowany z udziałem komisji ekspertów, w oparciu o kryteria zaproponowane poniżej, które przedstawiamy Państwu do konsultacji.