Aktualności

Konsultacje publiczne projektu Strategii produktywności 2030

Ministerstwo Rozwoju zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach publicznych projektu Strategii produktywności 2030. Realizując zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2019.0.1595, Art. 6 ust. 2), publikujemy projekt Strategii produktywności 2030, zachęcając do nadsyłania uwag do projektu Strategii oraz załączników do dnia 13 listopada 2020 r.

 

Strategia produktywności 2030 jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, uszczegóławiających zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia określanie kierunki interwencji i instrumenty wsparcia wykorzystywane przez państwo w kolejnych latach w celu pobudzenia wzrostu poziomu inwestycji i produktywności przedsiębiorstw. Celem głównym projektowanej Strategii jest progresywny wzrost produktywności w warunkach gospodarki: neutralnej klimatycznie, o obiegu zamkniętym, opartej na danych.

W projekcie Strategii zidentyfikowano siedem obszarów kluczowych dla transformacji w kierunku gospodarki przyszłości. Pięć z nich stanowią zasoby, których komplementarne, synergiczne wykorzystanie pozwoli na wzrost produktywności, innowacyjności i dostosowania do globalnych makrotrendów. Są nimi zasoby naturalne, kapitał ludzki, inwestycje, wiedza i dane. Ponadto, szczególną uwagę zwrócono na modele zarządzania i wymiany tych zasobów oraz otoczenie instytucjonalne gospodarki w rozdziale „Organizacja i instytucje". Ostatnim rozdziałem jest „Umiędzynarodowienie", w którym pochylono się nad problemem ograniczonego wzrostu firm i zaproponowano działania wspierające ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

Uwaga! Termin zgłaszania uwag mija 13 listopada br.

więcej informacji...

view szablon artykułu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712