POLITYKA KLASTROWA

Polityka klastrowa w pomorskim

Podstawowym dokumentem zawierającym koncepcję gospodarczych i społecznych zmian w województwie pomorskim jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), która została zaktualizowana w 2012 roku. W Strategii podkreśla się znaczenie inicjatyw klastrowych i przedsięwzięć realizowanych przez klastry dla tworzenia nowoczesnej gospodarki województwa (Cel strategiczny 1.: Nowoczesna gospodarka; Cel operacyjny 1.1.: Wysoka efektywność przedsiębiorstw).

Aktywność Samorządu Województwa Pomorskiego związana z prowadzeniem polityki wspierania klastrów znajduje odzwierciedlenie w zapisach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (RPS PPK). RPS PPK zakłada wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i zachowanie ciągłości polityki Samorządu Województwa Pomorskiego wobec klastrów (przy uwzględnieniu niezbędnych modyfikacji wynikających z osiągniętych efektów jak również wymogów krajowej polityki wspierania klastrów). Zgodnie z zapisami RPS PPK wspierane będą przede wszystkim konkretne przedsięwzięcia będące rezultatem współpracy klastrowej, w szczególności w odniesieniu do tych obszarów Programu, w których należy się spodziewać projektów klastrowych generujących wysoką wartość dodaną. Potwierdzeniem powyższych założeń jest wprowadzenie preferencji dla przedsięwzięć wynikających ze współpracy w ramach inicjatyw klastrowych w następujących Działaniach i Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

  • 1.1.1.Ekspansja przez innowacje
  • 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki
  • 2.2. Inwestycje profilowane
  • 2.3. Aktywność eksportowa
  • 2.4.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

RPS PPK podkreśla znaczenie dotychczas funkcjonujących w regionie klastrów, w szczególności klastrów kluczowych (tj. Interizon – Pomorski Klaster ICT, Gdański Klaster Budowlany oraz Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny) w procesie identyfikowania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na kształt procesu identyfikacji ISP, była realizowana przez SWP od 2009 roku polityka wspierania klastrów, oparta na podejściu oddolnego wyznaczania priorytetów rozwojowych.

Założenia i kierunki obecnej polityki klastrowej

polityka klastrowa - infografika