ENERGETYKA

Samochód porośnięty trawą

Najtaniej kosztuje energia, której NIE wytworzono dla pokrycia zbędnych strat…

 

ZADANIA REFERATU DS. PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO:

 • prowadzenie analizy stanu gospodarki energetycznej województwa,
 • współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne w sektorze energetycznym;
 • współpraca przy koordynacji budowania regionalnego systemu innowacji w obszarach związanych z energetyką,
 • współpraca przy realizacji RPO 2014-2020 w zakresie energetyki,
 • analiza gminnych energetycznych dokumentów planistycznych, w tym w szczególności projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami,
 • ocena możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,
 • przygotowywanie opinii zarządu w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,
 • ocena projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;
 • prowadzenie działań szkoleniowych, opiniotwórczych i planistycznych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej,
 • monitorowanie i koordynacja współpracy przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa,
 • prowadzenie bazy danych dotyczących dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę, prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających koncesję na wytwarzanie energii

Aktualności