Poza współpracą dwustronną, województwo pomorskie aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i instytucji międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia samorządu województwa pomorskiego oraz potrzeby upowszechniania takich zasad jak: subsydiarność, solidarność międzyregionalna, rozwój zrównoważony, spójność, czy konkurencyjność, Województwo Pomorskie uczestniczy w pracach takich instytucji i organizacji jak:


Komitet Regionów Unii Europejskiej;
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy;


Województwo Pomorskie jest aktywnym członkiem organizacji działających na rzecz
Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Aktywność ta ma na celu m.in. współtworzenie
silnego RMB, zwiększenie jego roli w Zjednoczonej Europie i na świecie oraz
wzmocnienie rangi Województwa Pomorskiego wśród regionów europejskich.
W szczególności ważny z tego punktu widzenia jest udział w pracach lub wspieranie
takich organizacji i programów jak:

Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC);
Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku;
Euroregion Bałtyk;
Komitet Bałtycki Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich;
Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego;
Bałtyckie Forum Rozwoju – Baltic Development Forum;
– Bałtycka Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Helcom;
– Związek Miast Bałtyckich;.
– Bałtycki Sekretariat ds. Młodzieży;
– Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych

 

Ważnym instrumentem realizacji zadań wynikających z członkowstwa Polski w Unii
Europejskiej oraz promocji Województwa Pomorskiego wśród społeczności europejskiej i jej instytucji jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej", które utworzyło i nadzoruje prace Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli (wraz z Biurem Miejscowym w Gdańsku).

Główne obszary działalności:

  • działalność informacyjna (bieżące informacje o programach europejskich, newsletter)
  • działalność promocyjna i lobbingowa (OPEN DAYS – Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, Pomorskie Dni Energii w Gdańsku, seminaria, konferencje, koncerty, szkolenia)
  • organizacja wizyt studyjnych dotyczących m.in.: polityki energetycznej, polityki zdrowotnej, rozwoju zrównoważonego transportu, rozwoju szkolnictwa, rozwoju zrównoważonego miast, polityki społecznej

Buro Stowarzyszenia znajduje się w Brukseli, Biuro Miejscowe w Gdańsku. Strona internetowa:  http://www.pomorskie-eu.pl/pl/