Pomorskie klastry w obszarach ISP

Polityka klastrowa realizowana przez SWP w latach 2007-2013 miała duże znaczenie dla mobilizacji partnerów regionalnych w procesie tworzenia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Dzięki prowadzonym przez władze samorządowe działaniom wspierającym rozwój klastrów, wykreowane zostały struktury, sieci i zasoby (także kapitału społecznego), które zostały zaangażowane w proces definiowania ISP i umożliwiły jego przeprowadzenie. Ponadto realizowana polityka przetarła szlak oddolnego wyznaczania priorytetów rozwojowych, ponieważ tzw. klastry kluczowe również były wybierane w drodze konkursu z udziałem komisji ekspertów na bazie propozycji i strategii rozwojowych zgłaszanych przez zainteresowane środowiska biznesowe i naukowe. Należy zauważyć, iż dzięki zaangażowaniu klastrów w proces definiowania ISP pośrednio zaangażowanych było więcej podmiotów, niż te które zapisały się bezpośrednio do poszczególnych partnerstw ISP.

Znaczenie klastrów dla rozwoju ISP znalazło potwierdzenie w podpisanych 28 stycznia 2016 roku Porozumieniach na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w następujących obszarach:

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Zgodnie z zapisami Porozumień w składzie tzw. Rady Inteligentnej Specjalizacji, oprócz przedstawicieli przedsiębiorstw znajduje się „maksymalnie 4 przedstawicieli sektora nauki i instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów, reprezentatywnych dla specjalizacji".

Poniższa tabela zawiera zestawienie klastrów, których reprezentanci znaleźli się w składach Rad ISP, dla każdego z obszarów ISP.

 

Reprezentacja pomorskich klastrów w powołanych w 2016 roku Radach ISP

 Nazwa obszaru ISP

Nazwa klastra wchodzącego
w skład Rady ISP

Technologie offshore i portowo-logistyczne

Polski Klaster Morski

Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Interizon – Pomorski Klaster ICT (z funkcją przewodniczącego Rady ISP)

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Gdański Klaster Budowlany

Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Pomorski Klaster Żeglarski 

 

 

Wpisywanie się klastrów woj. pomorskiego w obszary ISP