Region Morza Bałtyckiego jest priorytetowym kierunkiem współpracy, podyktowanym położeniem geograficznym oraz  potencjałem rozwojowym w tej części Europy  wynikającym z intensyfikacji kontaktów gospodarczych, społecznych i politycznych.

W obszarze tym jako szczególnie ważnych partnerów wyróżnia się:

 Sealand/ Dania

 

 

Umowa między Województwem Pomorskim, Rzeczpospolita Polska a Storstroms Amtskommune, Królestwo Danii o współpracy międzyregionalnej z dnia 20.08.2001;

Podpisana w celu kontynuacji współpracy województwa gdańskiego z 1990 r. oraz rozwinięcia efektywnej współpracy między społecznościami, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami w następujących dziedzinach: pomoc społeczna, działalność oświatowa i wymiana młodzieży, gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój regionalny, rolnictwo. Bardzo aktywna współpraca zamarła w momencie przeprowadzenia reformy administracyjnej w Danii -  nowe regiony nie mają zadań związanych bezpośrednio ze współpracą międzynarodową. Współpraca trwa w ramach sieci bałtyckich – Baltic Sea States Subregional Cooperation i w ramach biur regionalnych w Brukseli

Finlandia Południowo – Zachodnia/Finlandia;

Naturalnie rozwinięte kontakty między województwem pomorskim i Finlandią Południowozachodnią są faktem, mającym swe źródło w położeniu obydwu regionów nad Bałtykiem. Władze regionów widząc potrzebę i możliwości rozwijania obustronnej współpracy w ciągu minionych lat podpisały kilka planów współpracy obejmujących współpracę siostrzanych miast Gdańska i Turku, wymianę między instytucjami szkolnictwa wyższego, współpracę w dziedzinie biotechnologii, technologie teleinformatyczne, kulturę, gospodarkę oraz kontakty władz lokalnych. Dalsza współpraca powinna rozwijać się w ramach europejskich programów finansowania, a specjalny nacisk należy położyć na działania w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Ostatni Plan Pracy na lata 2015 - 2016 zakłada współpracę głównie w dziedzinach: logistyka i transport; kształcenie zawodowe; współpraca instytucji szkolnictwa wyższego; klastry (morski, biotechnologiczny, teleinformatyczny); badania i rozwój; turystyka; inteligentne specjalizacje; kultura i przemysły kreatywne; współpraca biur regionalnych w Brukseli.

Rejon Wileński/Litwa;

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim, Rzeczpospolita Polska i Rejonem Wileńskim, Republika Litewska zawarte w dniu 12.03.2000;

Wśród celów współpracy zawarto wymianę doświadczeń w dziedzinie budowania samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego; rozwój współpracy w dziedzinie szkolnictwa i edukacji; wsparcie współpracy kulturalnej; wsparcie i realizacja projektów przyśpieszających rozwój obszarów wiejskich.

Szlezwik – Holsztyn / Niemcy;

Wspólna deklaracja o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Pomorskim a Krajem Szlezwika-Holsztynu z dnia 12.03.1999; następnie także Memorandum o współpracy regionalnej między Sejmikiem Województwa Pomorskiego a Parlamentem Krajowym Szlezwika-Holsztynu, 5.09.2011. Wspólna deklaracja o współpracy regionalnej podpisana w 1999r. była pierwszym oficjalnym porozumieniem zawartym przez nowo utworzone Województwo Pomorskie.

Dokumenty podpisano w celu kontynuacji współpracy, która na podstawie „Wspólnej deklaracji" z sierpnia 1992 roku umożliwiła realizację wielu projektów, doprowadziła do nawiązania przyjacielskich kontaktów między mieszkańcami naszych regionów. Regiony wspierają projekty w dziedzinie gospodarki, transportu i komunikacji, szkolnictwa wyższego, zawodowego i podstawowego młodzieży; badań naukowych; ochrony środowiska; energii i kultury. Przy realizacji projektów współdziała Biuro Hanse Office w Gdańsku. Zwłaszcza na początku partner ten był bardzo pomocny w budowaniu wsparcia instytucjonalnego dla firm Pomorza. Wiele wspólnie realizowanych działań dotyczy spraw bałtyckich – np. unijna polityka morska, morskie planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo na morzu, ekologia, energetyka. Współpraca w ramach organizacji bałtyckich jest jednym z głównych celów współpracy między parlamentami regionalnymi. Jest ona szczególnie aktywna w ramach prac Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, które odbywa się corocznie od 2004 r. W ostatnim czasie bardzo ważne jest współdziałanie w zakresie realizacji planu działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie w zakresie kultury.

Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Niemcy;

Wspólna deklaracja o współpracy międzyregionalnej miedzy Województwem Pomorskim i Landem Meklemburgia-Pomorze Przednie, 15.01.2001; następnie także Wspólna deklaracja o współpracy między Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Parlamentem Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 14.10.2004.

Dokumenty podpisano w oparciu o dotychczasowe wzajemne stosunki, które stworzyły solidny fundament dalszej współpracy. Celem regionów jest dążenie do wspierania działań na rzecz politycznego, gospodarczego, kulturalnego, społecznego i ekologicznego rozwoju oraz stabilności obszaru Morza Bałtyckiego. Od kilku lat realizowane są wspólnie zadania związane z realizacją planu działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie w zakresie turystyki. Parlamenty regionalne współpracą szczególnie w ramach prac Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku.

Obwód Kaliningradzki/ Rosja;

Porozumienie o współpracy między Województwem Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) i Administracją Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska), 27.02.2002 oraz  Porozumienie o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Pomorskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego z dnia 27 lutego 2002 r.

Celem było zacieśnienie stosunków między województwem pomorskim a Obwodem Kaliningradzkim oraz rozwinięcie efektywnej współpracy między władzami regionalnymi, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi obu regionów. Strony rozwijają stosunki gospodarcze i społeczno-kulturalne oraz tworzą niezbędne warunki dla wspierania współpracy na poziomie miast, rejonów, powiatów, gmin, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Blekinge, Kalmar i Kronoberg/ Szwecja;
 

   

Umowa o współpracy między Województwem Pomorskim, Rzeczpospolita Polska, a Województwami Kalmar, Kronoberg oraz Blekinge, Królestwo Szwecji, 27.01.2001.

Dokument podpisano w celu kontynuacji efektywnej współpracy oraz dążąc do identyfikacji kontaktów pomiędzy mieszkańcami regionu Morza Bałtyckiego, by w ten sposób zwiększyć koordynację działań trans granicznych w obszarze południowego Bałtyku. Obecnie kontakty rozwijane są głównie w ramach współdziałania w formułach wielostronnych – np. bardzo aktywna współpraca w Euroregionie Bałtyk; działania w następujących obszarach:  rynek pracy, ochrona środowiska, kultura, edukacja, kwestie młodzieżowe, gospodarka, turystyka.