Klastry w Pomorskim

Klastry to silne i  wysoce konkurencyjne skupiska firm o  określonym profilu działalności wraz z otaczającymi je jednostkami naukowymi i instytucjami administracyjnymi. Podstawową masę klastrów tworzą przedsiębiorstwa, ale dla rozwoju klastrów istotna jest również obecność różnego rodzaju organizacji, które mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw (w tym ze sfery B+R), jak również sprzyjająca polityka publiczna oraz odpowiednia mentalność środowisk biznesu, nauki i  administracji.

Profil gospodarczy województwa pomorskiego kształtowany jest przez branże szczególnie rozwinięte ze względu na uwarunkowania naturalne, historyczne oraz dostępność zasobów. Zalicza się do nich następujące branże: petrochemiczną, elektromaszynową, drzewno-meblarską, spożywczą, turystyczną, morską, logistyczną, biotechnologiczną, elektroniczną, informatyczną, usługi dla biznesu.

Ponadto Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) wskazuje na kilka kluczowych dla regionu branż pod względem największej atrakcyjności dla tworzenia i pozyskiwania inwestycji zewnętrznych – tzw. branże o największym potencjale rozwoju. W 2016 roku dokonano ich ewaluacji i na podstawie zgromadzonych doświadczeń, obserwowanych trendów oraz zgodnie z zasadą inteligentnej specjalizacji określonej w SRWP zidentyfikowano nowy zestaw obszarów priorytetowych dla województwa pomorskiego. Z punktu widzenia pozyskiwania nowych inwestycji sektorami wysokiej szansy są: nowoczesne usługi dla biznesu, ICT, elektronika, logistyka, biotechnologia, sektor morski, przetwórstwo rolno-spożywcze (ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa).

Dobrym zapleczem dla tworzenia się klastrów w województwie pomorskim jest również znacząca liczba szkół wyższych (27), na czele z największymi: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej. Ponadto w województwie pomorskim funkcjonuje ponad 100 instytucji prowadzących działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości takie jak: agencje rozwoju regionalnego, jednostki samorządu gospodarczego, stowarzyszenia i fundacje wspierania przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture capital. 

Zgodnie z informacjami zebranymi przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP (DRG) w ramach bieżącej działalności Punktu kontaktowego ds. klastrów w województwie pomorskim, w regionie prowadzą swoją działalność następujące klastry:

 1. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny 
 2. Bałtycki Klaster Przemysłu Czasu Wolnego 
 3. Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej 
 4. Chojnicko-Człuchowski Klaster Turystyczny Wrota Borów
 5. Gdańska Delta Bursztynu  
 6. Gdański Klaster Budowlany 
 7. Interizon - Pomorski Klaster ICT 
 8. Klaster INNOeCAR 
 9. Klaster KlimaPomerania 
 10. Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe 
 11. Malborski Klaster Turystyczny 
 12. Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej 
 13. Polski Klaster Morski 
 14. Pomorski Klaster Edukacyjny 
 15. Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej 
 16. Pomorski Klaster Rzeczny 
 17. Pomorski Klaster Żeglarski 
 18. Sopocki Klaster Turystyczny 
 19. Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie