Pomorskie jest aktywne w BSSSC od początku jej istnienia czyli od 1993r. Wszystkie Regiony Morza Bałtyckiego są reprezentowane w BSSSC. Jest to współpraca głównie w obszarach: polityki spójności, polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, edukacji oraz w ostatnich latach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Pomorskie przewodziło BSSSC w latach 2001-2004.

Współpraca w ramach BSSSC realizowana jest m.in. w następujących obszarach:

  • rozwój infrastruktury transportowej (jednym z celów jest stworzenie projektu nt. Bałtyckiej Strategii Transportowej oraz monitorowanie polityki transportowej w RMB, a także uczestnictwo w Grupie Roboczej Wyższego Szczebla nt. Intermodalności),
  • polityka morska i bezpieczeństwo na morzu – dalszy udział w pracach związanych z Zieloną Księgą nt polityki morskiej oraz dotyczących tego zakresu projektów, a także będzie pośredniczyć w tworzeniu klastrów morskich,
  • zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego, w tym głównie  produkcja energii oraz efektywność energetyczna, promocja projektów Lighthouse w ramach Baltic 21 w zakresie energii odnawialnej,
  • poprawa jakości życia oraz ochrona zdrowia, w tym promocja zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom, zapewnienie czystej wody, gospodarka odpadami oraz edukacja w tym zakresie,
  • bezpieczeństwo cywilne i zapobieganie przestępczości, w tym handlu ludźmi
  • działania na rzecz coraz aktywniejszego uczestnictwa młodzieży we współpracy bałtyckiej, w tym w ramach BSSSC.

Organami BSSSC są: doroczne konferencje, przewodniczący, zarząd, grupy robocze (stałe i ad hoc) oraz sekretariat. W ramach BSSSC organizowane są coroczne Konferencje. Dają one regionom i innym zainteresowanym partnerom możliwość spotkania się i omówienia problemów wspólnych dla całego Regionu, w tym polityk unijnych. Biorą w nich udział – poza władzami regionalnymi – także przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów narodowych, organizacji i instytucji bałtyckich i liczni partnerzy współpracy bałtyckiej. Podczas posiedzeń Konferencji prezentowane są także nowe projekty i inicjatywy oraz poszukiwani są partnerzy do ich realizacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.bsssc.com/