Finansowanie klastrów

ŹRÓDŁA REGIONALNE

W obecnej perspektywie finansowej Komisja Europejska (KE) w dalszym ciągu wspiera rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w ewolucji i transformacji europejskiego przemysłu w kierunku nowych strategicznych specjalizacji, jednak charakter oferowanego wsparcia znacząco się zmienił. Wsparcie dla klastrów ze środków UE, dostępne w poprzednim okresie programowania, nie jest kontynuowane w latach 2014-2020, z uwagi na zmianę priorytetów uzgodnionych z KE, zgodnie z którymi klastry, które udowodnią swoją wartość dodaną dla zrzeszonych w nich podmiotów, powinny podlegać procesowi usamodzielnienia i przechodzić na źródła finansowania pochodzące z realizowanych przez nie usług i inicjatyw na rzecz członków.

Zgodnie z nową polityką UE wobec klastrów, a także zapisami Strategii 2020, przełożonymi na zapisy Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (RPS PPK), a następnie zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP), w ramach polityki klastrowej w latach 2014-2020, w miejsce wsparcia na rzecz utrzymania struktur klastrowych, założono wspieranie konkretnych przedsięwzięć będących rezultatem współpracy klastrowej, w szczególności w odniesieniu do tych obszarów i dziedzin tematycznych, w których należy się spodziewać projektów generujących wysoką wartość dodaną. Zgodnie z wytycznymi KE, na poziomie regionu mogą być więc wspierane wyłącznie projekty klastrowe realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji, a nie działania związane z animacją klastrów, jak to miało miejsce w zeszłej perspektywie finansowej.

Potwierdzeniem powyższych założeń jest wprowadzenie preferencji dla przedsięwzięć wynikających ze współpracy w ramach inicjatyw klastrowych w ramach całej Osi priorytetowej I i wybranych działań II Osi priorytetowej RPO WP na lata 2014 – 2020, w takich dziedzinach tematycznych, jak projekty badawczo-rozwojowe, rozwijanie infrastruktury B+R, aktywność eksportowa czy usługi specjalistyczne instytucji otoczenia biznesu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przewiduje preferencje dla przedsięwzięć wynikających ze współpracy w ramach inicjatyw klastrowych w następujących Działaniach i Poddziałaniach:

 • 1.1.1.Ekspansja przez innowacje
  Wsparcie w ramach poddziałania obejmuje:
  - cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie. Możliwe jest również wsparcie poszczególnych faz procesu projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu nie może być etap pierwszej produkcji;

  - uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach zagranicznych, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych;
  - zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich rozwinięcia oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej);

  - przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie, jak również projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Warunkiem ich realizacji jest finansowy udział partnerów gospodarczych. W ramach interwencji publicznej przyczyniającej się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych warunkiem wsparcia tego typu inwestycji jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R;

  - zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa popytem.
   
 • 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki
  Wsparcie obejmuje poprawę efektywności oraz rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury. Warunkiem udzielenia wsparcia jest wpisywanie się realizowanych projektów w obszary inteligentnych specjalizacji. Interwencja jest możliwa w przypadku obiektywnego braku możliwości wykorzystania (np. w ramach współpracy sieciowej) istniejącej infrastruktury dla realizacji prac B+R, jak również pod warunkiem realnej perspektywy komercjalizacji wyników badań przez przedsiębiorców.
   
 • 2.2. Inwestycje profilowane
  - Wparcie w zakresie inwestycji podstawowych skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych będących we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane w formie zwrotnej będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

  - Wsparcie w zakresie inwestycji profilowanych obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym polegające na zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakupie maszyn i sprzętu, a także rozbudowie zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie jest adresowane do przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Interwencja jest ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane mogą być również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Szczegółowy harmonogram konkursów jest dostępny na stronie www.rpo.pomorskie.eu

 • 2.3. Aktywność eksportowa
  W ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorski Broker Eksportowy wsparcie jest adresowane zarówno do indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup branżowych czy międzybranżowych.

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie.

 

ŹRÓDŁA KRAJOWE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
W ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale dla rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali międzynarodowej, tzw. Krajowych Klastrach Kluczowych wybieranych w drodze konkursu. Krajowe Klastry Kluczowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów ramach Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR.

Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do podjęcia trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego).

Wspierane będą projekty obejmujące usługi:
- związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
- związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Poziom dofinansowania: od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.

Z działania mogą skorzystać – koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
dla poddziałania 2.3.3
(Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych)
Data ogłoszenia Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru
3 października 2016 r. 4 listopada 2016 r. 30 grudnia 2016 r.
15 maja 2017 r. 16 czerwca 2017 r. styczeń 2018 r

Więcej informacji na stronie POIR

 

ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE

COSME - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. Program CIP stworzono przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do finansowania oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstworaz małych i średnich przedsiębiorstw jest kontynuowane w programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej uwzględniono w programie Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającym się z programem COSME.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym:

 • 7 Program Ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • Dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP)
 • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W województwie pomorskim funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, który zespołem specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, uniwersytetów, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie Unii Europejskiej Horyzont 2020. RPK oferuje bezpłatne, kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na badania, rozwój i innowacje w ramach Horyzontu 2020. Punkt działa na obszarze regionu północnego obejmującego województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie.