Zakres współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego wynika z polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe cele i zadania współpracy województwa pomorskiego wynikają w głównej mierze z założeń Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (oraz poprzednio obowiązujących dokumentów strategicznych). Dokument ten określa podstawowe kierunki rozwojowe regionu, które determinują zadania i obszary współpracy zagranicznej. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 26 maja 2008 przyjął dokument – Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, który szczegółowo wymienia, które kierunki rozwoju regionu powinny być realizowane w aspekcie międzynarodowym. Do najważniejszych należą:

 • Tworzenie materialnych podstaw egzystencji społeczności regionalnej przez wspieranie rozwoju istniejących i powstawanie nowych przedsiębiorstw kreujących nowe miejsca pracy. Związane jest to z tworzeniem warunków korzystnych dla aktywizacji kapitału rodzimego oraz przyciągania kapitału zagranicznego;
 • Przyspieszenie rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. Inwestycje w dziedzinie komunikacji drogowej, kolejowej, morskiej, lotniczej, telekomunikacji przyczynią się do integracji wewnętrznej i zewnętrznej (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) województwa pomorskiego oraz do wzmocnienia rangi trójmiejskiego węzła lądowo-morskiego i lotniczego;
 • Wspieranie rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii;
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju regionu. Dotyczy to w szczególności gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa i alternatywnych źródeł energii;
 • Rozwój obszarów wiejskich obejmujący m.in. restrukturyzację i unowocześnienie produkcji rolnej, promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, rolnictwa ekologicznego, tworzenie warunków dla powstawania pozarolniczych źródeł utrzymania ludności wiejskiej, a także działania na rzecz zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych;
 • Rozwój rybactwa morskiego i śródlądowego, służącego także zachowaniu tradycyjnych walorów kulturowych i krajobrazowych województwa pomorskiego;
 • Zmniejszanie poziomu bezrobocia poprzez aktywizację zawodową ludności i dostosowanie szkolnictwa do rzeczywistych potrzeb rynku pracy;
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego;
 • Działania na rzecz rozwoju kulturowego regionu, w tym szczególnie sprzyjanie bogactwu i różnorodności form kultury oraz kształtowanie warunków dla partnerstwa środowisk twórczych i naukowych;
 • Wzmacnianie atrakcyjności i konkurencyjności województwa pomorskiego poprzez podejmowanie szeroko rozumianych działań promocyjnych;
 • Wspieranie działań w zakresie rozwoju edukacji i szkolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego;
 • Wspieranie i promocja prozdrowotnych rozwiązań oraz unowocześniania systemu pomocy społecznej, jak również promowanie kultury fizycznej i sportu;
 • Działania sprzyjające tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie organizacji pozarządowych; wspieranie aktywności młodzieży, także na arenie międzynarodowej.

W realizacji powyższych zadań wykorzystywane jest doświadczenie innych regionów, w tym szczególnie regionów Unii Europejskiej.

 

Zakres współpracy różni się w przypadku każdego z partnerów. Zmienia się on też wraz z upływem czasu i sytuacji zewnętrznej (nieco inne akcenty były przed członkowstwem Polski w UE, a inne obecnie).