Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, w tym w woj. pomorskim wynika z założeń polityki energetycznej kraju, jak i z trendów ogólnoświatowych. Wychodząc naprzeciw przyszłym inwestorom elektrowni wiatrowych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przygotowaniu studium pomocnego dla koordynowania inicjatyw poszczególnych inwestorów i samorządów terytorialnych. Powstałe opracowanie wprowadzono do planu prac na rok 2003, a za jego wykonanie odpowiedzialne było Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Sporządzone Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej województwa pomorskiego zawiera uwarunkowania przyrodnicze na terenie województwa pomorskiego w tym:

  • ocenę stanu rozwoju energetyki wiatrowej w obszarze województwa pomorskiego
  • ocenę zasobów energetycznych wiatru na podstawie dostępnych opracowań
  • uwarunkowania wynikające z możliwości odbioru energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych
  • podstawowe zasady przestrzenne, jakie należy przyjąć przy projektowaniu przedsięwzięć energetyki wiatrowej, ewentualne preferencje ze strony samorządu wojewódzkiego dla firm i osób chcących budować elektrownie wiatrowe,
  • syntezę ekologiczno-krajobrazowych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych
  • tereny wyłączone spod lokalizacji elektrowni wiatrowych
  • obszary uznane za predysponowane do lokalizacji elektrowni i parków wiatrowych

Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w woj. pomorskim – pobierz plik