We wrześniu 2010 roku Województwo Pomorskie stało się jednym z założycieli Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki. Platforma ta jest wspólną płaszczyzną działania mającą na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój nowych technologii w sektorze energetyki. Dzięki nowoczesnym systemom energetycznym osiągniemy szybszy i bardziej efektywny rozwój gospodarczy i społeczny.

Mając na względzie konieczność przeniesienia celów Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki na poziom regionalny, Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Pomorską Platformę Technologiczną Energetyki (PPTE). Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku w dniu 17 listopada 2010 r.


Sygnatariusze deklaracji:

Pomorski Urząd Wojewódzki,
Województwo Pomorskie,
Grupa Lotos S. A.,
Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,
Politechnika Gdańska,
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN,
Instytut Energetyki, Oddział w Gdańsku,
Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
Gdyńskie Centrum Innowacji,
Akademia Morska,
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
Gdański Związek Pracodawców,
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,
Loża Gdańska Business Centre Club,
Gdański Klub Biznesu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku,
Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku.


Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności to jedne z priorytetowych zadań Samorządu Województwa Pomorskiego i dlatego działalność platformy przyczyni się do ich szybszej realizacji na poziomie regionalnym, a także na poziomie krajowym. Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki będzie wspierać tworzenie zaawansowanych procesów automatyzacji, regulacji i nadzoru systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, które wspomagane najnowszymi, efektywnymi technologiami informatycznymi, przyczynią się do wzrostu potencjału gospodarczego i poprawy jakości życia w województwie pomorskim.


Przykładem powyższych działań może służyć koncepcja programu „Smart Grid", którego rozwój niesie za sobą szereg korzyści w regionie, zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, jak również odbioru energii. Korzyści wynikające z realizacji celów PPTE, to:

na poziomie wytwarzania energii:

  • poszerzanie zakresu technologii wytwarzania, dzięki integracji odnawialnych źródeł energii z systemami przesyłu i dystrybucji, co pozwoli na powstawanie kolejnych niskoemisyjnych źródeł energii,
  • wyrównanie obciążenia źródeł systemowych wytwarzających energię, co znajduje uzasadnienie w efektywności eksploatacji tych źródeł,

na poziomie przesyłu i dystrybucji:

  • zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa dostaw, co przełoży się na poprawę efektywności energetycznej,
  • możliwość regulowania popytu, w szczególności możliwość automatycznego redukowania ilości dostarczanej energii w szczytach obciążenia lub w sytuacjach kryzysowych
  • optymalizacja lokalizacji inwestycji sieciowych,   

na poziomie odbiorców końcowych: 

  • możliwość produkowania energii elektrycznej we własnym zakresie oraz jej sprzedaży do systemów dystrybucyjnych – aktywne uczestnictwo w rynku energii jako tzw. prosument,
  • możliwość świadomego kształtowania poziomu zużycia energii w odniesieniu do występujących na rynku cen.


Podstawowym zadaniem członków Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki jest uświadamianie zainteresowanym grupom społecznym i gospodarczym konieczności stosowania technologii przyjaznych ekologicznie i efektywnych energetycznie z uwzględnieniem poszanowania interesów konsumenta oraz zapewnienia uczciwej konkurencji. Takie działania w efekcie powinny doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego oraz poprawy efektywności energetycznej.


Przystąpienie do Platformy jest otwarte dla innych podmiotów, które mogą wnieść znaczący wkład w rozwój, realizację lub promocję poszczególnych projektów wpisanych w cele strategiczne Platformy. W ten sposób, inne sektory będą mogły kreować swoje programy w ramach Platformy, wypełniając swoje cele strategiczne i wspierając cele ogólnokrajowe.

Więcej infomormacji znajdą Państwo: http://www.energetyka.gpnt.pl/index.php/pl/pomorska-platforma-technologiczna-energetyki/o-platformie.html


Kontakt:
Maria Olszewska
Departament Rozwoju Gospodarczego
Referat Planowania Energetycznego
tel. 58 32 68 319
m.olszewska@pomorskie.eu