Najtaniej kosztuje energia, której NIE wytworzono dla pokrycia zbędnych strat...

 

 

ZADANIA REFERATU DS. PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO:

 • prowadzenie analizy stanu gospodarki energetycznej województwa,

 • współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne w sektorze energetycznym;

 • współpraca przy koordynacji budowania regionalnego systemu innowacji w obszarach związanych z energetyką,

 • współpraca przy realizacji RPO 2014-2020 w zakresie energetyki,

 • analiza gminnych energetycznych dokumentów planistycznych, w tym w szczególności projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

 • opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami,

 • ocena możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,

 • przygotowywanie opinii zarządu w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki,

 • ocena projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;

 • prowadzenie działań szkoleniowych, opiniotwórczych i planistycznych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej,

 • monitorowanie i koordynacja współpracy przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa,

 • prowadzenie bazy danych dotyczących dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę, prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających koncesję na wytwarzanie energii

Wiadomości

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń offshore

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą na budowę polskiego łańcucha dostaw

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest strategicznym kierunkiem transformacji polskiej energetyki, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej na początku roku Polityce Energetycznej Polski 2040 oraz w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore). Zakłada się, że do roku 2040 na polskich wodach Bałtyku będą funkcjonować elektrownie wiatrowe o mocy rzędu 20 GW.

Morska energetyka wiatrowa - nowy międzyuczelniany kierunek studiów

W piątek, 25 czerwca, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące wspólnego utworzenia i prowadzenia międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów II stopnia: morska energetyka wiatrowa.