Pomorska Rada Przedsiębiorczości obradowała na temat Ukrainy

Pomorska Rada Przedsiębiorczości obradowała na temat Ukrainy

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę na terenie województwa pomorskiego znalazło się prawie 60 tysięcy zarejestrowanych uchodźców. Szacuje się, że liczba osób, które jeszcze nie dokonały legalizacji pobytu, może powiększyć tę grupę nawet do 100 tysięcy. W związku z tym pojawiło się sporo wyzwań, które muszą podjąć zarówno władze rządowe, jak i samorządowe. Pomorska Rada Przedsiębiorczości od początku inwazji wypracowuje apele i postulaty do instytucji oraz proponuje zmiany i rozwiązania w odpowiedzi na pojawiające się problemy.

Członkowie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości (PRP) spotkali się we wtorek, aby wypracować rozwiązania odpowiadające na bieżące wyzwania związane z gospodarką. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego rozmawiano przede wszystkim o formach i możliwościach pomocy uchodźcom, a także o konsekwencjach wojny w Ukrainie dla pomorskich przedsiębiorców.

W posiedzeniu wziął udział Oleksandr Plodystyi – konsul Ukrainy w Gdańsku, który opowiedział aktualnej sytuacji swoich rodaków w województwie. Wspomniał m.in. o potrzebach związanych z zapewnieniem uchodźcom wojennym dostępu do edukacji i opieki medycznej, a także do rynku pracy. Wiele osób chce się jak najszybciej usamodzielnić i uniezależnić od opieki państwa czy wolontariuszy. Problemem, z którym mierzą się Ukraińcy, to m.in. kwestie formalne, będące kłopotliwe szczególnie dla osób starszych, nie znających języka i nie mających Polsce bliskich osób, które mogłyby im pomóc w wypełnieniu dokumentów. Czasem są to osoby, które po raz pierwszy w życiu wyjechały poza granice swojego kraju i mają trudności z odnalezieniem się w obowiązujących procedurach, a cała sytuacja związana z migracją ich przerasta.

Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Zabłocka, opowiedziała o nich w swojej prezentacji. Jedną z form wsparcia jest specjalna strona internetowa pomocukrainie.pomorskie.eu, na której można znaleźć informacje dla organizacji pomocowych, ale także dla samych Ukraińców. Można tam znaleźć m.in. informacje prawne, czy kontakty do instytucji koordynujących pomoc w każdym powiecie, ale także numery kontaktowe na infolinię czy komunikaty dla uchodźców. Samorząd włączył się także aktywnie we współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, szczególnie takimi, które mają już doświadczenie w zakresie pracy z imigrantami. Dyrektorka opowiedziała również o systemie wsparcia w Gdańsku i współpracy służb Wojewody, m. Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego, w ramach którego działają punkty pomocowe, informacyjno-recepcyjne, medyczne, punkt wsparcia dla Ukraińców poszukujących pracy czy punkt obsługi prawnej. Opowiedziała także o pomocy humanitarnej zorganizowanej przez pomorskie samorządy.

Następnie dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Adam Krawiec opowiedział o wyzwaniach związanych z dostosowaniem systemu oświaty do obecnych warunków. Wspominał m.in. o konieczności zatrudnienia dodatkowej kadry nauczycielskiej, w tym także obywateli Ukrainy. Jednym z narzędzi wsparcia realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego jest otwarcie Pomorskiej Szkoły Hybrydowej. Jest to profesjonalne studio do obsługi transmisji na żywo, które wykorzystywane jest m.in. do organizacji lekcji j. polskiego i ukraińskiego dla ukraińskich i polskich nauczycieli.

Konieczne jest wprowadzenie przepisów usprawniających zatrudnienie nauczycieli pochodzących z Ukrainy, a także rozwiązań poprawiających sytuację kadrową w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które już przed wojną wymagały wsparcia, a także zapewnienie dodatkowych lokali.

Następnie Izabela Jezierska dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła zmiany przepisów ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku zgłoszenia faktu zatrudniania obywatela Ukrainy w miejsce koniecznego wcześniej zezwolenia czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jezierska zachęciła także pracodawców do poszukiwania pracowników poprzez Centralną Bazę Ofert Pracy https://oferty.praca.gov.pl/. Opowiedziała też o ofercie służb zatrudnienia jak poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia czy staże, z których obywatele Ukrainy mogą korzystać na takich samych zasadach co polscy bezrobotni.

W dalszej części obradujący przeszli do omówienia i przyjęcia wypracowanego wcześniej apelu do władz RP w sprawie uregulowania kwestii prawnych dot. uchodźców na szczeblu centralnym. PRP postuluje mi.in. asygnację środków finansowych na wsparcie samorządów oraz organizacji pozarządowych, które podjęły główny ciężar pomocy humanitarnej wojennym uchodźcom, czy przekazanie obiektów będących w dyspozycji administracji rządowej oraz kościelnej na potrzeby miejsc pobytu całodobowego dla uchodźców (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, domy pielgrzyma). Rada apeluje także o skrócenie procedury oraz zwolnienie z opłaty nostryfikacyjnej dla nauczycieli ukraińskich, a także wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla właścicieli bazy hotelowej, np. w postaci wypłacenia zryczałtowanej stawki za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

Sytuację gospodarczą w Ukrainie przedstawił Jacek Piechota – prezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wskazywał on na straty ukraińskich przedsiębiorców spowodowane wojną, które spowodowały upadek firm lub ich relokację. Innym problemem są ograniczenia ukraińskiego eksportu, który wpłynie na ceny żywności w ujęciu globalnym – Ukraina jest jednym z czołowych eksporterów zbóż, a zamknięcie przez Rosję portów ukraińskich uniemożliwia eksport ukraińskich towarów drogą morską.

Prezes przekazał także list otwarty Krajowej Izby Gospodarki Morskiej skierowany do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka, z postulatami dotyczącymi ukraińskich pracowników morskich, których wprowadzenie nie tylko pomogło by Ukraińcom, ale także wywarło by pozytywny wpływ na polską branżę morską.

Następnie głos zabrał Bogdan Ołdakowski, prezes zarządu Actia Forum, który podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi zakłóceń spowodowanych wojną w obszarze logistyki i dostaw. Prezes wskazywał m.in., że w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, część firm żeglugowych wstrzymuje flotę kursującą do Rosji lub zawiesza rosyjskie dostawy, co stanowi zagrożenie dla międzynarodowego łańcucha dostaw. Agresja Rosji na Ukrainę zaburzyła też transport kolejowy pomiędzy Chinami a Europą poprzez fakt, że europejskie firmy nie będą chciały transportować towarów przez państwa objęte sankcjami, przez co wpłynie to na obsługę handlu na linii Chiny – Unia Europejska. Sankcje oraz kontrsankcje wpłyną więc w istotny sposób na zmiany w obsłudze handlu międzynarodowego, a także spowodują zaburzenia w logistyce dostaw.

Na koniec wicedyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego przedstawił sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi z punktu widzenia przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należą wyłączenie części rosyjskich i białoruskich banków z systemu SWIFT, czy zamrożenie środków niektórych banków, co oznacza, że ich klienci nie będą mogli realizować przelewów do Unii Europejskiej. Ograniczenia obejmują też transport, w tym zamknięcie przestrzeni lotniczej UE, USA i wielkiej Brytanii dla rosyjskich samolotów. Istotnym jest też zakaz eksportu określonych produktów i technologii w tym ograniczenia w dokonywaniu amerykańskich i europejskich inwestycji w rosyjski sektor energetyczny, a także ograniczenie importu wybranych grup towarów. Warto pamiętać, że nałożone na Rosję restrykcje, mogą powodować ryzyka także dla polskich przedsiębiorców. Nieumyślne naruszenie sankcji gospodarczych, problemy w przepływie środków finansowych, w związku z sankcjami nałożonymi na instytucje finansowe pośredniczące w transakcjach, czy ograniczenia w handlu związane z uczestnictwem w łańcuchach dostaw przechodzących przez tereny objęte sankcjami lub specyfikę towarów, czy usług to tylko niektóre z nich. Część konsekwencji sankcji, jak i szerzej ujętych skutków wojny w Ukrainie, możemy odczuć dopiero za jakiś czas.

 

Materiały omawiane na posiedzeniu, w tym apel PRP do Rządu RP oraz list KIGM otwarty w sprawie pracowników morskich do pobrania poniżej:

 

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) została powołana w 2006 roku i jest kontynuacją działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Członkowie PRP wydają opinie w sprawach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie.

Przedstawiciele PRP aktywnie włączają się w prace zespołów konsultacyjnych, które wspierają prace nad przygotowaniem regionalnych programów strategicznych, będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego.  Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk