STYPENDIA
Rusza nabór wniosków na stypendia dla studentów – już 31 stycznia!

W dniu 31 stycznia ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2021/2022 Nabór trwa od 31 stycznia do 25 lutego 2022 r. Decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział 3 Regulaminu).

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem województwa pomorskiego
  • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, na które składany jest wniosek
  • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
    • uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia (spośród wskazanych w Regulaminie)
    • uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku

 

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie przyznawania stypendiów, w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:

 

 

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,
w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

 

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712

oraz

  • Anna Michewicz-Kwiatkowska tel. 58 32 68 442

oraz

  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu

 

Generator Wniosków jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Załącznik:
Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Formularz wniosku o przyznanie stypendiumktóry zostanie wydrukowany
po wypełnieniu w Generatorze Wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk