Regionalne Programy Strategiczne przyjęte

Regionalne Programy Strategiczne przyjęte

20.08.2021
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
AUTOR
Bogna Lesner
Bogna
Lesner
20.08.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął cztery Regionalne Programy Strategiczne (RPS). Dotyczą one: gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, edukacji i kapitału społecznego, zdrowia i wrażliwości społecznej oraz bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego.

Dokumenty te stanowią narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa.

  • Cztery RPS

Wiosną 2021 r. podczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni województwa zadecydowali o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) 2030. Zapisy w strategii wymagają jednak narzędzi do realizacji. Są nimi właśnie Regionalne Programy Strategiczne (RPS). Decyzję o ich przyjęciu podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego. Podczas posiedzenia ZWP 29 lipca 2021 r. przyjęte zostały cztery RPS. Są to: RPS gospodarka, rynek pracy, oferta turystyczna i czas wolny, RPS edukacja i kapitał społeczny, RPS zdrowie i wrażliwość społeczna oraz RPS bezpieczeństwo środowiskowe i energetyczne.

  • Czym jest RPS?

Regionalny Program Strategiczny to dokument, który uszczegóławia zapisy SRWP . Jest on także zasadniczym narzędziem jej realizacji. Za ich opracowanie odpowiada zespół redakcyjny, w skład, którego wchodzą między innymi: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, eksperci zewnętrzni, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Dokument ten opiniowany jest również w konsultacjach społecznych. Regionalnych Programów Strategicznych jest pięć.

     1. Gospodarka i turystyka

W RPS dotyczącym spraw gospodarczych, jako wyzwanie stojące przez regionem, zawarto konieczność budowania odporności firm. Chodzi tu zarówno o wsparcie ich transformacji i cyfryzacji tak, aby mogły konkurować na rynkach światowych, ale również o rozwój mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw. Liczyć ma się też kształcenie przyszłych specjalistów. Rozwijane będzie szkolnictwo zawodowe, zapewniające mieszkańcom regionu warunki do kształcenia się przez całe życie, aby mogli zdobywać i podnosić umiejętności. Ważnym elementem tego RPS jest tworzenie całorocznej oferty turystycznej w regionie, angażującej branżę całego regionu, opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych. Chodzi o to, aby województwo pomorskie było atrakcyjną destynacją turystyczną, nie tylko w miesiącach letnich. Szczególnie ważny jest rozwój turystyki uzdrowiskowej, rowerowej czy wodnej.
Zobacz: Uchwała nr 755/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

     2. Edukacja

Z programem dotyczącym gospodarki powiązany jest RPS 2, czyli edukacja i kapitał społeczny. Zakłada on między innymi rozwijanie kształcenia ustawicznego. Została w nim zaakcentowana edukacja uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami. Będzie to realizowane w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej” i będzie prowadzone w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi. Liczyć się będzie również kształcenie zawodowe związane z kluczowymi dla przyszłości zawodami – np. potrzebnymi dla firm związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza. Edukacja i kultura wymaga dobrej przestrzeni publicznej. Dbać o to będzie Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego realizujące przedsięwzięcie „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”.
Zobacz: Uchwała nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

     3. Zdrowie i wrażliwość społeczna

Rozwój gospodarczy i edukacja wymaga zdrowego społeczeństwa i wspierania osób wykluczonych. W tych obszarach właśnie funkcjonować będzie RPS 3. Zakłada on dalsze, systemowe wzmacnianie usług społecznych. Mowa tu np. w inwestycjach w infrastrukturę społeczną, ale również we wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. To takie projekty jak np. budowa ośrodków wsparcia czy szerszy zakres usług opiekuńczych w domach. RPS zakłada także wypracowanie spójnej z gminami i powiatami polityki imigracyjnej w taki sposób, aby umożliwić pracodawcom pozyskiwanie wartościowych pracowników z zagranicy i jednocześnie ułatwić im asymilację w pomorskiej społeczności. Bardzo ważna jest tu również polityka zdrowotna, czyli budowanie kompleksowej oferty dla pacjentów. Szczególny nacisk ma być położony na onkologię, zdrowie matki i dziecka oraz psychiatrię.
Zobacz: Uchwała nr 758/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

     4. Bezpieczny region

O tym, że Pomorze jest jednym z najbardziej narażonych na zmiany klimatu polskich regionów, nikogo nie trzeba przekonywać. Odpowiedzą na te zagrożenia jest RPS 4. Szczególny nacisk położono w nim na adaptację do zmian klimatu. Chodzi tu np. inwestycje w zieloną infrastrukturę, czyli wprowadzanie do miast małej retencji, zwiększania udziału powierzchni zielonych. Ale liczyć się będą także inwestycje w odnawialne źródła energii. Ważne będzie również poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi systemów przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw i energii m.in. dzięki utworzeniu Pomorskiej Doliny Wodorowej.
Zobacz: Uchwała nr 756/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

Szczegóły Regionalnych Programów Strategicznych oraz dodatkowe materiały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Regionalne Programy Strategiczne przyjęte. To dokumenty wykonawcze do Strategii Rozwoju Województwa

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk