STYPENDIA
Stock Photo - żarówka 2

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2020/2021

01.10.2020
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
AUTOR
Monika Radziszewska
Monika
Radziszewska
01.10.2020

Nabór trwa do 23 października 2020 r.

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III „Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium”).

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium kończy się w dniu 23 października 2020 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 712
  • Anna Michewicz-Kwiatkowska, tel. 32 68 712
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu

Generator Wniosków dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Załączniki:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Formularz wniosku o przyznanie stypendiumktóry zostanie wydrukowany po wypełnieniu w Generatorze Wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk