INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Ryszard Świlski

Wybór obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

10.04.2015
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
AUTOR
Dorota Bałamonczek
Dorota
Bałamonczek
10.04.2015

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

1)    ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
2)    ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3)    ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
4)    ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Obszary ISP zostały uznane za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, wskazując w szczególności, że w opinii Zarządu Województwa:

1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji
i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; b) urządzenia i systemy podwodne; c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu; d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza.

2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe.

3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie; b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Obszary ISP wykorzystują synergie branż szczególnie rozwiniętych oraz o największym potencjale rozwoju w regionie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego pn. Pomorski Port Kreatywności.

W związku z powyższym, Samorząd Województwa Pomorskiego podejmie negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP z Partnerstwami, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej:

1)   w obszarze ISP 1 – z Partnerstwami pn.:
a)   Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych, którego liderem jest Centrum Techniki Okrętowej S.A;
b) SMART PORT & CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej
i informacyjnej Pomorza, którego liderem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

2)  w obszarze ISP 2 – z Partnerstwem pn. Inteligentne Systemy Interaktywne – innowacyjne produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych, którego liderem jest Fundacja INTERIZON.

3)   w obszarze ISP 3 – z Partnerstwami pn.:
a)    Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka, którego liderem jest Rada SMART 3E;
b)    Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe, którego liderem jest ENERGA S.A.

4)   w obszarze ISP 4 – z Partnerstwem pn. Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa, którego liderem są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Z Partnerstwami zgłaszającymi propozycje ISP i wybranymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego, podjęte będą negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP. Elementem negocjacji będzie doprecyzowanie i lepsze zdefiniowanie obszarów ISP, pozwalające skupić sie na najbardziej atrakcyjnych i perspektywistycznych segmentach. Wyniki negocjacji mogą być dla Zarządu Województwa Pomorskiego podstawą do modyfikacji lub doprecyzowania zakresów określonych obszarów ISP.

Podpisane Porozumenia będą uszczegóławiały m.in. warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach tych Priorytetów Inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, które są zastrzeżone dla obszarów ISP. Dodatkowo, jeśli w ramach Porozumień strony uzgodnią konkretne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju całej ISP, to uzyskają one preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Ponadto, przedsięwzięcia uzgodnione w ramach Porozumień, które będą kwalifikowały się do finansowania na poziomie krajowym będą promowane przez SWP w ramach kontraktów terytorialnych oraz innych trybów uzgadniania priorytetów regionalnych na poziomie centralnym.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 300 lub adresem e-mail drg@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk