Wydawca treści

Zapytanie ofertowe

$image_alt

Województwo Pomorskie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wizerunkowego zestawu komunikacyjnego obrazującego „Potencjał gospodarczy Województwa Pomorskiego". Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na ww. usługę zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

W związku z realizacją przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia pod nazwą  „Systemu Promocji Gospodarczej", Województwo Pomorskie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu  wizerunkowego zestawu komunikacyjnego obrazującego „Potencjał gospodarczy Województwa Pomorskiego". Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty na ww. usługę zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

Wizerunkowy zestaw komunikacyjny ma zawierać :

- prezentację wizytówkową o regionie (edytowalny Power point 10-15 slajdów)

- rozszerzoną wizytówkę, w której rozbudowane zostaną tematy dotyczące regionu w kontekście gospodarczym (edytowalny Power point 25-30 slajdów)

- prezentacje o potencjale gospodarczym regionu atrakcyjną dla przedsiębiorcy (zawierająca elementy multimedialne i/lub zdjęciowe itp. trwającą max. 3 min)

Grupy docelowe: pomorskie samorządy, instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze, pomorskie firmy chcące zaprezentować swoje otoczenie, korzenie partnerom biznesowym, pomorskie firmy zainteresowane eksportem, pomorskie firmy chcące zdobyć inwestorów.

Cele:  wzmocnienia przekazu przedsięwzięcia pn. „System Promocji Gospodarczej"

Pomorskie pełne biznesu, Pomorskie więcej niż turystyka

 • Zwiększenie znajomości i rozpoznawalności Pomorza oraz budowa pozytywnego wizerunku regionu w kontekście gospodarczym
 •  budowanie zainteresowania Pomorskim ze względu na silne branże i zaplecze infrastrukturalne, kapitał ludzki, przyjazne warunki do rozwoju biznesu
 • Przedstawienie potencjału inwestycyjnego Pomorza
 • Przedstawienie wysokiej jakości życia i zadowolenia mieszkańców
 • Prezentacja oferty kulturalno-rozrywkowej, wspomagającej kreatywność i dynamizm, u nas zachowasz balans między pracą a życiem prywatnym

Wszystkie elementy muszą  być wykonane w  stylistyce nawiązującej do logotypu województwa pomorskiego, logotyp musi  również znaleźć się we wszystkich 3 wersjach.

Wszystkie prezentacje powinny zostać wykonane w dwóch wersjach językowych polskim i angielskim oraz opracowane pod względem koncepcyjnym  i redaktorskim.

Zlecający zobowiązuje się do przekazania wkładu merytorycznego do wszystkich prezentacji, który powinien zostać odpowiednio zredagowany przez wykonawcę. W razie gdy zlecający nie będzie posiadał wymaganych do konceptu (scenariusza) zdjęć czy innych elementów graficznych  wykonawca zobowiązuję się do ich uzupełnienia indywidualnie.

Prezentacja w wersji przeznaczonej dla przedsiębiorcy musi zostać nagrana na nośnik w postaci 500 sztuk pamięci USB w taki sposób aby pojawiała się na ekranie automatycznie po jego uruchomieniu. Pamięć USB zostanie zapewniona przez zlecającego.

Prezentacje mają przekazywać wiele informacji makroekonomicznych dlatego zależy nam aby były one przedstawione w klarowny ale ciekawy sposób. Dlatego też prosimy o przygotowanie  2 wstępnych koncepcji, scenariuszy prezentacji. Pomysły, w których opisane zostaną założenia dla poszczególnych elementów zestawu wizerunkowego, powinny zostać opisane, zobrazowane na max. 10 stronach, w dowolnej technice.  

Uprzejmie prosimy o przesłanie  kosztorysów (zarówno wartości netto jak i brutto) oraz scenariuszy na ww. usługę do dnia 23 maja 2016 r. (poniedziałek) do godz. 13.00 na adres i.werbel@pomorskie.eu

Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki, tzn:

 1. Posiadać doświadczenie w tworzeniu prezentacji, przedstawić co najmniej 4 wykonane przykładowe prezentacje.
 2. Posiadać odpowiednie programy graficzne.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie  kosztorysów (zarówno wartości netto jak i brutto) oraz scenariuszy na ww. usługę do dnia 23 maja 2016 r. (poniedziałek) do godz. 13.00 na adres i.werbel@pomorskie.eu

Oferta powinna zawierać:

 1. 2 scenariusze, koncepty, pomysły na wszystkie 3 rodzaje prezentacji przedstawione w dowolnej technice max. na 10 str. A4
 2. kosztorys
 3. przykłady dotychczasowych prezentacji

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

„C"- Cena realizacji całego przedsięwzięcia - waga kryterium 60%

„A" - Założenia i atrakcyjność scenariuszy 40%

Całkowita cena oferty = „C" + „A"

Kryterium Waga Sposób obliczania punktów
„C" cena  60%

liczba punktów =

(najniższa cena oferty /cena badanej oferty)x 60% x 100

 • Zaoferowaną cenę należy przedstawić w ofercie zawierającej zarówno cenę netto jak i brutto.
 • Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku.
 • Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
„A" Założenia i atrakcyjność scenariuszy, koncepcja twórcza, 40%

1%= 1 pkt

 

W kryterium  „A" można uzyskać  maksymalnie  40 pkt.

Punkty będą przyznawane następująco:

 • oryginalność, czyli niepowtarzalność, wyjątkowość, także autentyczność 0 - 8 pkt.
 • wyróżnienie na tle innych oraz zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technologii : 0 – 8 pkt.
 • przejrzystość, nowatorstwo, pomysłowość: 0 – 8  pkt.
 • zgodność z założeniami projektu (cele promocji): 0 -8  pkt.
dostosowanie do odbiorców kampanii środków wyrazu, stylistyki przekazu: 0 -  8 pkt. 

W przypadku nie dołączenia do oferty wyżej wskazanych dokumentów, Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

view szablon artykułu