Prezentacje z wydarzeń

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych

$image_alt

Celem naboru jest wyłonienie propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które będą podlegały uzgodnieniom w ramach procedury zgłaszania przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego.

Propozycje przedsięwzięć zgłaszane w ramach niniejszego naboru powinny dotyczyć poprawy efektywności oraz rozwoju infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcia spełniające warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu zostaną zakwalifikowane do dalszych uzgodnień z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE w Priorytecie Inwestycyjnym 1a (PI 1a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) zgodnie z art. 9 k, pkt 10 Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego (KT) z dnia 19 grudnia 2014 r. ze zm.

Uzgodnienie projektów w KT stanowi warunek ich dopuszczenia do aplikowania o środki w ramach RPO WP (PI 1a, tj. Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki). Projekty uzgodnione pomiędzy Województwem Pomorskim i ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, jako kwalifikujące się do ubiegania się wsparcie w PI 1a RPO WP, zostaną ujęte w załączniku nr 5b do KT. Niniejsze zaproszenie rozpoczyna proces zgłaszania, a następnie uzgadniania przedsięwzięć w ramach wyżej wymienionej procedury.

 

Warunki udziału w naborze

Propozycje przedsięwzięć powinny spełniać łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. Zgłaszający jest  jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615) w ewentualnych partnerstwach z:
 • innymi jednostkami naukowymi,
 • przedsiębiorcami,
 • IOB,
 • jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Przedmiot przedsięwzięcia wpisuje się w co najmniej jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
 2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa pomorskiego.
 3. Przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury badawczej służącej rozwijaniu współpracy z przedsiębiorcami, dla której opracowano planowany program badań.

Propozycje  przedsięwzięć w formie wypełnionej Karty przedsięwzięcia  należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (format doc. lub docx. na płycie CD/DVD), w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) w terminie od 20 kwietnia do 31 maja  2016 roku, w godzinach pracy urzędu, czyli od godziny 7:45 do godziny 15:45.

O terminie dostarczenia wniosku decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wersja papierowa karty przedsięwzięcia musi być zgodna z wersją elektroniczną.

Zgłoszone propozycje przedsięwzięć będą weryfikowane pod kątem spełnienia warunków udziału w naborze wskazanych w ogłoszeniu zgodnie z procedurą, przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 393/136/16z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

W sprawach dotyczących naboru propozycji przedsięwzięć informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Alicja Kaczorowska-Rohde,  tel. (58) 326 87 12, e-mail a.kaczorowska@pomorskie.eu

 

Informacje dodatkowe

 1. Weryfikacji propozycji przedsięwzięcia pod kątem zgodności z warunkami udziału w naborze dokonują upoważnieni przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego lub, w przypadku jego nieobecności, Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, pracownicy Departamentu w terminie do 15 dni roboczych od daty zakończenia naboru.
 2. Wszystkie propozycje przedsięwzięć spełniające warunki udziału w naborze, zostaną przekazane do dalszego uzgodnienia ze Stroną Rządową, zgodnie z procedurą określoną w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego.
 3. Wyłącznie te przedsięwzięcia, które pozytywnie przejdą procedurę uzgodnień z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. nauki,   zostaną ujęte w załączniku 5b do KT. 
 4. Wyłącznie projekty wskazane w załączniku 5b do KT  będą uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.2. Transfer Wiedzy do Gospodarki RPO WP. Złożenie propozycji przedsięwzięć w niniejszym naborze oraz pozytywne przejście procedury uzgodnień i wpisanie propozycji przedsięwzięcia do KT nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WP.
 5. Przy zgłaszaniu propozycji przedsięwzięć, należy mieć na względzie podstawowe wymogi w zakresie dopuszczalności projektów do realizacji w ramach PI 1a, wynikające z kryteriów wsparcia infrastruktury B+R zawartych w Umowie Partnerstwa oraz RPO WP.  
 6. W szczególności należy mieć na uwadze następujące warunki, których spełnienie będzie ocenianie na etapie przyszłego konkursu w ramach Działania 1.2. RPO WP, a które będą ostatecznie decydowały o możliwości aplikowania o środki:
  1. Realizowane projekty nie mogą powielać istniejących zasobów oraz powinny uzupełniać wcześniej wytworzoną infrastrukturę badawczą.
  2. Infrastruktura badawcza musi być uwarunkowana zapotrzebowaniem przedsiębiorstw i służyć realizacji wskazanych w projekcie badań.
  3. Finansowana infrastruktura badawcza będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie, a dostęp powinien być udzielany na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach.
  4. Warunkiem wsparcia inwestycji i podstawą ich oceny jest przedstawienie przez wnioskodawcę studium wykonalności, zawierającego w szczególności:
  5. planowany program badań realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury badawczej wraz z opisem ich zastosowania w gospodarce;
  6. analizę popytu ze strony sektora przedsiębiorstw opartą o planowany program badań;
  7. plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R wraz z koncepcją korzystania z infrastruktury przez przedsiębiorstwa i inne podmioty;
  8. oszacowaną wartość wskaźnika dotyczącego wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach operatora infrastruktury z tytułu świadczonych usług B+R do monitorowania którego zostanie zobowiązany w umowie o dofinansowanie beneficjent;
   • działania na rzecz pozyskania nowych klientów z sektora gospodarczego oraz analizę ryzyka w zakresie braku popytu wraz z przedstawieniem środków zaradczych.
  9. Infrastruktura TIK w projekcie będzie wspierana jedynie wtedy, gdy stanowi ona niezbędny element dla realizacji planowanego programu badań.

 

Procedura naboru
Karta przedsięwzięcia
Karta zgodności przedsięwzięcia z warunkami udziału w naborze

view szablon artykułu