Prezentacje z wydarzeń

Stypendia dla studentów - nabór otwarty

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.

Termin naboru wynika ze zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r., która wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium). 

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego".   

Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem Wniosek powinien oprócz Wnioskodawcy podpisać:
rektor uczelni albo dziekan wydziału, na którym studiuje student albo
- osoba upoważniona przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

Analogicznie kopie dokumnetów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem:  
- rektor uczelni albo dziekan wydziału, na którym studiuje student albo
- osoba upoważniona przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

Jeżeli Wniosek podpisuje lub dokumenty potwierdza osoba upoważniona - do Wniosku należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby (ORYGINAŁ) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię takiego upoważnienia.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Martyna Rompa, tel. 58 32 68 311
  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 317
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu 

Generator Wniosków dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty" http://bip.pomorskie.eu/m,11,ogloszenia-i-komunikaty.html  

Załączniki:
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Zmiana Regulaminu

Formularz wniosku o przyznanie stypendiumktóry zostanie wydrukowany po wypełnieniu w Generatorze Wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).

view szablon artykułu