Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Departament Rozwoju Gospodarczego zajmuje się organizacją przyznawania stypendiów na podstawie zapisów w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" związanych z Celem szczegółowym 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, Działaniem 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej oraz zobowiązaniem ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. „Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju". DRG jest w ścisłej współpracy z uczelniami, co wynika z powierzonych mu zadań.

Powierzone DRG zadanie jest elementem i narzędziem systemu koordynacji polityki stypendialnej w regionie, która w przyszłości będzie mogła być powiązana z planowanym funduszem angażującym prywatny biznes w oferowaniu stypendiów studentom. 

W roku akademickim 2019/2020 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Dowiedz się więcej o ofercie stypendialnej dla studentów na Pomorzu

view szablon artykułu

Aktualności

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.

Termin naboru wynika ze zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r., która wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium). 

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego".   

Sposób wypełniania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem Wniosek powinien oprócz Wnioskodawcy podpisać:
- rektor uczelni albo dziekan wydziału, na którym studiuje student albo
- osoba upoważniona przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

Analogicznie kopie dokumnetów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem:  
- rektor uczelni albo dziekan wydziału, na którym studiuje student albo
- osoba upoważniona przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

Jeżeli Wniosek podpisuje lub dokumenty potwierdza osoba upoważniona - do Wniosku należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby (ORYGINAŁ) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię takiego upoważnienia.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Martyna Rompa, tel. 58 32 68 311
  • Monika Radziszewska, tel. 58 32 68 317
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drg@pomorskie.eu 

Generator Wniosków dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty" http://bip.pomorskie.eu/m,11,ogloszenia-i-komunikaty.html  

Załączniki:
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Zmiana Regulaminu

Formularz wniosku o przyznanie stypendium, który zostanie wydrukowany po wypełnieniu w Generatorze Wniosków zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).


Kontakt

Monika Radziszewska 
email: m.radziszewska@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 712

 

 

Oferta stypendialna dla studentów na Pomorzu