Wydawca treści

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

$image_alt

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe"
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp
  • na stronie internetowej www.ngo.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  ul. Okopowej 21/27
  • u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/21 p. 335

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 11 sierpnia do 4 września 2016 roku (25 dni)  za pomocą formularza on- line dostępnego na stronie https://rops.umwp.pl/

 

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne współorganizowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych:

1. miejsce: Puck
termin: 19.08.2016r
miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 c, Puck
godzina spotkania: 11:00-13:30
osoba do kontaktu: Daniel Lessnau tel. 601 182 281

2. miejsce: Tczew
termin: 25.08.2016r
miejsce: Fundacja Pokolenia ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew
godzina spotkania: 15:00-17:30
osoba do kontaktu: Artur Rajkowski tel. 791 939 395

 

Podczas spotkań zorganizowanych w Pucku i Tczewie będziemy dodatkowo konsultować projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji". Konsultacje elektroniczne projektu powyższej uchwały odbędą się w terminie późniejszym

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pani Magdalena Witkowska  tel. 58 32 68 897, emal:  m.witkowska@pomorskie.eu oraz Pani Tamara von Wiecka - Olszewska tel. 58 32 68 897, emal: t.vonwiecka@pomorskie.eu -  z zespołu ds. współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

 

Pliki do pobrania:

  1. Projekt  „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".
  2. Projekt uchwały „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
  3. Program spotkania konsultacyjnego w Pucku.
  4. Program spotkania konsultacyjnego w Tczewie.

view szablon artykułu