Prezentacje z wydarzeń

Opinia Samorządu dot. projektów z działania 3.1. PO WER

$image_alt

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. PO WER celem uzyskania opinii Samorządu Województwa o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła konkurs numer 1/NPK/POWER/3.1/2016, dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przy ocenie projektów złożonych w ramach ww. konkursu, jest posiadanie pozytywnej opinii właściwego samorządu województwa, potwierdzającej zgodność zaplanowanych w projekcie działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Celem takiego działania jest zapewnienie, że w konkursie zostaną złożone wyłącznie takie projekty, których założenia m.in. odpowiadają na zidentyfikowane w danym regionie istniejące specyficzne potrzeby w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W województwie pomorskim funkcję Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) pełni Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" (RPS PPK), w którym określone zostały między innymi obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Opinia Samorządu Województwa Pomorskiego, potwierdzająca zgodność zaplanowanych w projekcie działań z RPS PPK, będzie opierała się na zweryfikowaniu, czy planowany zakres Wniosku oraz zadania przewidziane do realizacji są zgodne z co najmniej jednym obszarem ISP lub innym zapisem RPS PPK wskazującym na specyficzne potrzeby regionalnej gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Procedura precyzująca zasady oraz tryb wydawania przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedmiotowych opinii została przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 434/140/16 z dnia 05 maja 2016 roku.

  1. W celu wydania przez Samorząd Województwa Pomorskiego ww. opinii wniosek, w formie papierowej należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

  1. Wraz z Wnioskiem, wnioskodawca przedkłada pisemne oświadczenie o dacie złożenia Wniosku ( załącznik nr 1 do procedury) w systemie SOWA oraz wzór opinii ( załącznik nr 12 do regulaminu konkursu)
  2. Wniosek należy złożyć do UMWP w jednym z dwóch dogodnych dla wnioskodawcy terminów tj. do dnia 25 maja 2016 lub do dnia 13 czerwca 2016 roku.

W sprawach dotyczących procedury wydawania opinii informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Monika Radziszewska,  tel. (58) 326 83 17, e-mail m.radziszewska@pomorskie.eu

 

Procedura wydawania opinii

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Wzór opinii – załącznik nr 12 do regulaminu konkursu 

view szablon artykułu