Prezentacje z wydarzeń

Lokalne przemysły wschodzące pomorskiego i rozwój przedsiębiorczości wzięte na warsztat.

Eksperci OECD przedstawili możliwości i bariery dla powstania nowych gałęzi gospodarki w regionie.

2 października w Gdańsku odbył się warsztat dedykowany rozwojowi przedsiębiorczości oraz lokalnych przemysłów wschodzących. Na spotkaniu został zaprezentowany Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z badania przeprowadzonego w województwie pomorskim w zeszłym roku pt. „Stymulowanie regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP".

Badanie przeprowadzone przez OECD dotyczyło:
1.  Możliwości i barier powiązania regionalnych i światowych nowopowstających gałęzi przemysłu (uwzględniając w szczególności cztery wybrane obszary inteligentnych specjalizacji).
2.  Stymulatorów i barier procesu regionalnej dywersyfikacji gospodarczej.
3.  Sposobów zwiększenia efektywności procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz zmian wynikających dla rynku pracy.

Celem warsztatu było nie tylko zaprezentowanie przez przedstawicieli OECD wniosków z badania, ale także zweryfikowanie zaproponowanych rekomendacji, będących wytycznymi dla Samorządu Województwa Pomorskiego we wdrażaniu polityki innowacyjności. W pierwszej części wydarzenia, Pani Sandra Hannig przedstawiła wyniki przeprowadzonego w województwie pomorskim badania i płynące z niego wnioski i konkluzje, zachęcając uczestników do wymiany poglądów. Ożywiona dyskusja dotyczyła mocnych, słabych stron lokalnego ekosystemu, wsparcia dywersyfikacji działań wspierających na poziomie lokalnym. Kolejno podjęto prace warsztatowe, przebiegały one w trzech grupach tematycznych:

1)   Ekosystem dla start-upów i scale-upów,
2)   Innowacje i przedsiębiorczość w dużych firmach,
3)   Przemiany przemysłowe, inteligentne specjalizacje i transfer wiedzy.

Efekty prac grup zostały przedstawione i omówione przez ekspertów OECD stanowiąc podsumowanie wydarzenia. Podkreślono znaczenie współpracy międzysektorowej, a w szczególności potrzebę otwartości w  tworzeniu sieci współpracy pomiędzy obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, co może zoowocować konsorcjami, otwartym systemem innowacji.

 

Dokumenty do porabia:
Sandra Hannig, prezentacja pn.: Entrepreneurship and local emerging industries in Pomorskie
Skrócony Raport OECD

view szablon artykułu