Prezentacje z wydarzeń

Konkursy „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” i „Pomorskie wdrożenia” - zbliża się koniec naboru

Jednostki sektora B+R (Badania i Rozwój) z terenu województwa pomorskiego współpracujące z przedsiębiorcami/jst w fazie wdrożenia projektu DO DZIEŁA!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przypomina o ogłoszonych konkursach pod nazwą:

1. „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe" (edycja 2017)

2. „Pomorskie wdrożenia" (edycja 2017)

„Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe" (edycja 2017)

Cel konkursu

Wyłonienie najbardziej wartościowych pod względem praktycznym projektów badawczo-rozwojowych poświęconych ochronie środowiska, wdrożeniu gospodarki cyrkularnej, wykorzystaniu energii z OZE, a także poprawie efektywności energetycznej.

Do kogo adresowany jest konkurs?

Jednostki sektora B+R (Badania i Rozwój) z terenu województwa pomorskiego współpracujące z przedsiębiorcami/jst w fazie wdrożenia projektu. W skład sektora B+R wchodzą m. in.: PAN i tworzone przez nią jednostki, Instytuty badawcze, Uczelnie wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R, Jednostki obsługi nauki, Jednostki rozwojowe z własnym zapleczem badawczym.

Oferowane formy dofinansowania:

Dotacja

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania - Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu do 400 000 zł.

 

„Pomorskie wdrożenia" (edycja 2017)

Cel konkursu

Wyłonienie i dofinansowanie projektów służących wdrożeniu na terenie woj. pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczania emisji do środowiska, ograniczaniu wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażaniu gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystaniu energii z OZE, jak i poprawy efektywności.

Do kogo adresowany jest konkurs?

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddziała na terenie woj. pomorskiego:

  1. prowadzących działalność B+R (Badania i Rozwój) lub
  2. współpracujący z co najmniej jedną jednostką naukową w myśl ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 20016 r. poz. 2045 z późn. zm.) lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność B+R w ramach realizacjo projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

Projekt konkursowy:

  1. Projekt może obejmować fazę B+R łącznie z wdrożeniem lub jedynie fazę W (faza wdrożenia), w przypadku gdy realizacja fazy B+R została zakończona.
  2. Faza B+R dotyczy prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Formy dofinansowania

Dotacja i pożyczka

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych fazy B+R w formie dotacji.
  • do 90% kosztów kwalifikowanych fazy W (w tym 10% w formie dotacji i 80% w formie pożyczki, która może być częściowo umorzona).
    Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 25% udzielonej pożyczki.

Termin składania wniosków upływa 30.04.2017 r.*

Terminy rozstrzygnięcia konkursów
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w terminie do 30.07.2017 r.*
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 15.08.2017 r.*

* Z uwagi na fakt, że określone w ogłoszeniu terminy przypadają na dni ustawowo wolne od pracy, ostatni dzień w/w terminów upływa następnego  dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Szczegóły dostępne pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/konkursy-pomorskie-projekty-badawczo-rozwojowe-pomorskie-wdrozenia-ogloszony-aktualizacja 

view szablon artykułu