Prezentacje z wydarzeń

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian, 26 - 27 kwietnia na Politechnice Gdańskiej

Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja nad tym, czy należy zróżnicować typy uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Trzeba rozstrzygnąć, czy taki kierunek zmian jest pożądany oraz w oparciu o jakie kryteria i mechanizmy należało takie zmiany wprowadzać. Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Innym obszarem wymagającym rozstrzygnięć jest wyższe szkolnictwo zawodowe, którego funkcjonowanie budzi obecnie wiele zastrzeżeń. Rozstrzygnięć wymaga pożądany kształt takich uczelni, ich kierunek rozwoju, mechanizmy finansowania i powiązania z regionalnym rynkiem pracy.

Kolejną ważną kwestią jest miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Zastanowić się trzeba nad modelem ich organizacji, zadaniami i finansowaniem, oraz ich relacjami z uczelniami z jednej strony, a sektorem gospodarki z drugiej.

Te i inne kwestie będą przedmiotem konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbedzie się 26 -27 kwietnia w budynku Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły dostępne są TUTAJ

Źródło:www. nkn.gov.pl

view szablon artykułu