Wydawca treści

Forum Korytarzowe w Brukseli

$image_alt

W dniu 28 września w Centrum konferencyjnym Albert Borschette w Brukseli odbyło się piąte posiedzenie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk. Gospodarzem spotkania był Pan Kurt Bodewig Koordynator Korytarza Bałtyk Adriatyk z ramienia Komisji Europejskiej. Forum jest cyklicznym spotkaniem partnerów, decydentów, beneficjentów korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk organizowanym przez instytucje europejskiego koordynatora korytarza z ramienia Komisji Europejskiej

W dniu 28 września w Centrum konferencyjnym Albert Borschette w Brukseli odbyło się piąte posiedzenie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk. Gospodarzem spotkania był Pan Kurt Bodewig Koordynator Korytarza Bałtyk Adriatyk z ramienia Komisji Europejskiej. Forum jest cyklicznym spotkaniem partnerów, decydentów, beneficjentów korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk organizowanym przez instytucje europejskiego koordynatora korytarza z ramienia Komisji Europejskiej

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania dotychczasowych działań podjętych przez uczestników Forum. Koordynator przypomniał o czterech spotkaniach w ramach Forum korytarzowego, dwóch posiedzeniach grup roboczych oraz wydarzeniu TEN-T Days w Rydze. Ponadto, szczególnie podkreślił wartość wizyt studyjnych w polskich portach jako wzorca dla przyszłych spotkań w regionach całego Korytarza Bałtyk Adriatyk. Koordynator podziękował także wszystkim partnerom Forum za dotychczasowy wkład w opracowanie i konsultacje dokumentu diagnostycznego Baltic Adriatic Core Network Corridor Study, który był podstawą do opracowania Work Planu dla realizacji Korytarza Bałtyk Adriatyk.

 

Przedstawicielka agencji INEA przedstawiła w podsumowaniu wyniki pierwszego naboru CEF dla projektów odnoszących się do korytarza Bałtyk-Adriatyk. Z 36 zgłoszonych projektów finansowanie otrzymało 16 takich przedsięwzięć na kwotę przeszło miliarda euro.  Przedstawiono także perspektywy na następną rundę konkursową, która ma się odbyć w terminie listopad 2015 – luty 2016 roku. W ramach następnego konkursu dostępne będą środki w wysokości 6,5 miliarda euro w ramach koperty spójności. Przypisano priorytety miedzy innymi na  projekty korytarzowe ( 5 mld euro), SESAR (300 mln euro), ERTMS (200 mln euro). Ponadto będą dostępne srdoki w wysokości 1 miliarrda euro w ramach ogólnej koperty dla wszystkich państw członkowskich. Priorytetowo będą traktowane projektyt takie jak  SESAR (515 mln euro), ERTMS (180 mln euro), MOS (130 mln euro), wpływające na interoperacyjność, innowacje, RIS, ITS oraz rozwijające platformy logistyczne.

Ponadto, przedstawicielka DG REGIO Pani Karolina Dybowska przedstawiła przebieg i stan 2014-2020 negocjacji krajowych w ramach polityki spójności krajów korytarza Bałtyk-Adriatyk. Podczas negocjacji  oczywiście skupiono się na przedsięwzięciach, które mają przyczynić się do pełnej realizacji sieci bazowej i komplementarnej TEN-T. Koncentrowano się na kwestii zwiększenia wartości dodanej projektów poprzez poprawę zdolności identyfikacji aktualnych potrzeb transportowych, na poprawie funkcji węzłów miejskich oraz wykorzystania ekologicznych środków transportu poprzez tworzenie planów zrównoważonego transportu miejskiego. Priorytetowo traktowano także zwiększenie dostępności odległych i słabiej rozwiniętych regionów.

Panowie Roberto Zani oraz Enrico Bernardis przedstawiciele Tplan Consulting ( wykonawca i koordynator prac nad opracowaniem ) przedstawili kolejne etapy konsultacji diagnozy korytarzowej. Prezentacja zawierała dotychczasowe wyniki oraz zadania i cele nowej umowy. Głównym celem prac ma być pełne  wsparcie monitorowania i realizacji planu pracy dla korytarza z jednoczesną aktualizacją w latach 2016 – 2018. Wyszczególniono 4 zadania rozłożone w czasie by aktualizacja nowego Baltic Adriatic Corridor Study dobiegła końca w grudniu 2017 roku. Pierwszy etap, który ma trwać do końca 2015 roku ma być poświęcony dokładnej analizie wniosków oraz wyników badań z 2014 roku oraz identyfikacji potencjalnych obszarów, które winny być ulepszone. Ponadto, należy dokonać oceny wszystkich dotychczasowych informacji i rekomendacji zebranych od zainteresowanych podmiotów. Sprawą kluczową na tym etapie będzie wypracowanie wskaźników monitorowania indywidualnych projektów, w celu pełnego monitorowania realizacji korytarza. Równolegle 2 etap prac ma skupić się na uzupełnieniu listy projektów o ogólne dane techniczne pojedynczych projektów, lokalizacji geograficznej, stanu zaawansowania przedsięwzięcia, planowanego czasu ukończenia prac oraz źródeł finansowania. Pierwsza wersja zaktualizowanej listy projektów ma być gotowa w marcu 2016 roku, jako uzupełnienie do nowej wersji planu pracy w czerwcu 2016 roku. 3 zadanie będzie polegało na analizie zaktualizowanej listy projektów oraz planu pracy dla korytarza oraz wypracowanie możliwych działań na rzecz eliminacji barier technicznych, operacyjnych oraz administracyjnych. Ponadto, zostanie wykonana szersza analiza oddziaływania korytarza Bałtyk Adriatyk w kontekście wdrażania innowacji oraz ich wpływu, a także (co jest nowym podejściem) kwestii środowiskowych wynikających z realizacji i uruchomienia korytarza. Ostatnim zadaniem, którego realizacja jest zaplanowana do listopada 2017 roku będzie podsumowanie wniosków płynących z wyników poprzednich zadań, podsumowanie projektów oraz inicjatyw zrealizowanych w korytarzu Bałtyk Adriatyk, analiza dalszego rozwoju współpracy z RFC5  oraz identyfikacja podjętych i nadal wymaganych przedsięwzięć umożliwiających wykorzystanie potencjału rodzajów transportu przyjaznych środowisku.

Kolejne posiedzenie Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk planowane jest na 11 grudnia br. w Brukseli, na którym wykonawca przedstawi pierwsze sprawozdanie z podjętych zadań. 

view szablon artykułu