Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego. W 2016 roku Departament Rozwoju Gospodarczego (DRG) przejął od Departamentu Edukacji i Sportu organizację przyznawania stypendiów. Powyższa zmiana wynika z powierzonych DRG zadań zapisanych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" i  jest ściśle związana z Celem szczegółowym 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, Działaniem 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej oraz zobowiązaniem ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. „Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju". DRG jest w ścisłej współpracy z uczelniami, co wynika z powierzonych mu zadań.

Powierzone DRG zadanie będzie elementem i narzędziem systemu koordynacji polityki stypendialnej w regionie, który w przyszłości będzie powiązany z planowanym funduszem angażującym biznes w oferowanie stypendiów studentom.

 

W roku akademickim 2016/2017 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.
view szablon artykułu

Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów rozdane

W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2016/2017.

Stypendia dla studentów - nabór otwarty

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

Kontakt

Martyna Rompa
email: m.rompa@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 311

Monika Radziszewska 
email: m.radziszewska@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 712