Zadania

Departament inicjuje i uczestniczy w przedsięwzięciach podnoszących konkurencyjność regionalnej gospodarki, a w szczególności:

 1. prowadzi analizę sytuacji gospodarczej województwa, w tym innowacyjności regionalnej gospodarki;
 2. koordynuje budowanie regionalnego systemu innowacji, w tym także programuje i wdraża samodzielnie bądź w partnerstwie, narzędzia wspierające rozwój innowacji w regionie;
 3. współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających regionalną przedsiębiorczość zwłaszcza wdrażającą rozwiązania innowacyjne;
 4. inicjuje i współdziała w realizacji programów aktywizujących gospodarkę województwa, w tym programów rynku pracy;
 5. inicjuje i realizuje działania w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego;
 6. inicjuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki morskiej w regionie pomorskim, podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności;
 7. przygotowuje dokumentację i analizy dotyczące realizacji praw z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, w których zaangażowany jest majątek województwa, z wyłączeniem spółek, o których mowa w § 34 pkt 22;
 8. współdziała z Departamentem Zdrowia przy realizacji zadania, o którym mowa w § 34 pkt 22;
 9. opiniuje propozycje dotyczące przekształceń własnościowych przygotowywane przez komórki organizacyjne urzędu;
 10. przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk, a także współpracuje z tym podmiotem w zakresie realizacji polityki rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk;
 11. analizuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie planowania energetycznego gmin;
 12. opiniuje dokumenty (tj. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gmin) w zakresie zgodności z polityką energetyczna państwa i koordynacji współpracy z innymi gminami;
 13. dokonuje oceny możliwości udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, o które ubiegają się przedsiębiorstwa w Urzędzie Regulacji Energetyki;
 14. przygotowuje opinię Zarządu UMWP w formie postanowienia w sprawie udzielenia lub cofnięcia koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie, przesył i/lub dystrybucję energii (energii elektrycznej lub ciepła), paliw lub nośników energii, dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 15. dokonuje oceny projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;
 16. monitoruje realizację dokumentu „Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025", przyjętego przez Zarząd Województwa Pomorskiego 31 sierpnia 2010 roku, w okresie jego obowiązywania;
 17. prowadzi działania szkoleniowe, opiniotwórcze i planistyczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i poprawy efektywności energetycznej;
 18. monitoruje i koordynuje współpracę przedsiębiorstw sektora energetycznego z UMWP i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie woj. pomorskiego;
 19. monitoruje stan prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) i prowadzi sieć dialogu na temat zagospodarowania złóż;
 20. opracowuje i aktualizuje bazę danych dotyczącą dużych konwencjonalnych źródeł energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, tj. parków wiatrowych, małych elektrowni wodnych, biogazowni, kotłowni na biomasę (o mocy pow. 100 kW);
 21. koordynuje i współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez samorząd poprzez:
  a) tworzenie, koordynowanie i opiniowanie planów udzielenia pomocy publicznej;
  b) prowadzenie postępowania notyfikacyjnego przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską;
  c) organizowanie szkolenia z zakresu pomocy publicznej dla pracowników urzędu i podległych jednostek;
 22. realizuje priorytety współpracy międzynarodowej województwa oraz sporządza sprawozdania o osiągniętych efektach;
 23. przygotowuje projekty porozumień współpracy międzynarodowej oraz odpowiada za ich realizację;
 24. koordynuje współpracę z regionami partnerskimi za granicą;
 25. współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi regiony oraz realizuje zadania wynikające z członkostwa województwa w tych organizacjach;
 26. współpracuje ze stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej", w tym w szczególności w zakresie realizacji polityki informacyjnej w zakresie prawodawstwa unijnego, polityk unijnych oraz dostępnych dla Polski funduszy Unii Europejskiej, organizacji seminariów, wizyt studyjnych i konferencji;
 27. współpracuje z innymi województwami w sprawach określonych priorytetami współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej;
 28. koordynuje służbowe delegacje zagraniczne pracowników urzędu.

Kontakt

DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Kontakt:
Adres:
ul. Długi Targ 1-7, 8-10
80-828 Gdańsk
Adres do korespondencji:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27Sekretariat:
tel. 58 32 68 300
fax: 58 32 68 303
e-mail: drg@pomorskie.eu

Kierownictwo

Struktura